2022-04-04, Samråd — återstart av verksamheten i Dannemora gruva

Frågeställning

Dannemora Iron AB, som är ett dotterbolag till Grängesberg Exploration Holding AB, planerar att återuppta gruvdriften i Dannemora. SGU har getts möjlighet att yttra oss över samrådshandlingen.

Sammanfattning

SGU anser att kommande ansökan och miljökonsekvensbeskrivning behöver redovisa den planerade verksamhetens påverkan på närliggande grundvattenförekomster och då särskilt förekomsternas miljökvalitetsnormer.

Samhällseffekter

Säkrare hantering av grundvatten vid den planerade verksamheten.

SGU:s diarienummer: 33-541/2022

Läs SGU:s yttrande Samråd — återstart av verksamheten i Dannemora gruva

Senast granskad 2022-07-04