2022-01-31, Yttrande över Dragon Mining (Sweden) AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för gruvbrytning i dagbrott och underjord vid Fäbolidsgruvan, Lycksele kommun

Frågeställning

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har skickat rubricerat ärende på remiss.

Sammanfattning

SGU anser att de avfallshanterings- och grundvattenrelaterade frågorna som SGU har framfört i tidigare yttranden har redovisats på ett bra sätt och beaktats.

Samhällseffekter

Säkrare hantering av grundvatten och avfallshantering vid den planerade
verksamheten.

Läs yttrandet Yttrande över Dragon Mining (Sweden) AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för gruvbrytning i dagbrott och underjord vid Fäbolidsgruvan, Lycksele kommun 

SGU:s diarienummer: 33-2828/2021

Senast granskad 2022-04-05