2021-12-10, Samråd inför ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet vid Slite, Gotlands kommun

Sammanfattning

Cementa avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad
täktverksamhet i de två befintliga kalkstenstäkterna Västra brottet och File hajdar, samt fortsatt länshållning av dessa två täkter och den äldre täkten Östra brottet. Brytningen och länshållningen planeras att pågå under fyra år. SGU har här yttrat sig i samrådsskedet, och lyft frågeställningar rörande grundvattenpåverkan som bedöms som viktiga att beskriva i kommande underlag.

Läs yttrandet "Samråd inför ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet vid Slite, Gotlands kommun"

SGU:s diarienummer: 33-2448/2021

Senast granskad 2021-12-13