2021-10-28, Yttrande över komplettering av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet i Slite, Gotlands kommun

Frågeställning

Cementa AB har ansökt hos regeringen om tillstånd till kalkstenstäkt och tillhörande grundvattenbortledning enligt den tillfälliga lagstiftning som riksdagen antog den 29 september i år. Ansökan gäller verksamhet i tre år och omfattar brytning av kalk- och märgelsten, både i File Hajdar och Västra Brottet. Regeringen vill ha SGU:s synpunkter på ansökan. SGU yttrande sig den 14 oktober över ansökan (dnr 33-2132/2021). Sedan dess har Cementa inkommit med kompletterande underlag om möjliga mildringsåtgärder.

Sammanfattning

SGU bedömer att den föreslagna åtgärden ridåinjektering kan vara en rimlig åtgärd. SGU tillstyrker att Cementa meddelas tillstånd till fortsatt täktverksamhet enligt undantagsbestämmelsen (i 4 kap. 11-12 §§ vattenförvaltningsförordningen) under förutsättning att tillståndet villkoras så att kravet på åtgärder för att mildra effekterna på grundvattenförekomstens status uppfylls.

Samhällseffekter

Kalkstenen som bolaget vill bryta ska användas för cementtillverkning vid Cementas anläggning i Slite. Cementtillverkningen i Slite är står för ca 75 procent av den cement som används i Sverige. Cement används i många verksamheter så som exempelvis infrastruktur, husbyggen och gruvbrytning. Samtidigt innebär täktverksamheten omfattande grundvattenbortledning som ger negativ påverkan på vattenbalansen och saltvatteninträngning i en grundvattenförekomst. Grundvattnet är också viktigt för den kommunala dricksvattenförsörjningen och för Natura 2000-områden med grundvattenberoende ekosystem.

Läs yttrandet "Yttrande över komplettering av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet i Slite, Gotlands kommun"

SGU:s diarienummer: 33-2334/2021

Senast granskad 2021-10-29