2021-12-17, Samrådsremiss för Ostlänken, delen Bibana Nyköping

Frågeställning

Trafikverket planerar för en bibana till Ostlänken genom Nyköping och bjuder in till samråd.

Sammanfattning

Den vattenbortledning som krävs för anläggandet av bibanan till Ostlänken genom Nyköping kommer att påverka grundvattennivåer i området. Det är viktigt att i miljökonsekvensbeskrivningen tydligt beskriva var grundvattenbortledning sker, hur mycket grundvatten som kommer att bortledas både i varje punkt men också totalt, vart vattnet kommer att ledas, eventuella behov av rening av vattnet innan återutsläpp, influensområde och påverkansområde, beräknad påverkan på grundvattennivåer och vilka konsekvenser som kan uppstå på både miljön och samhället. Beräkningar behöver finnas både för anläggningsskedet och för driftskedet av banan och utifrån olika scenarion, till exempel ändrade klimat, nederbörd/torka och i relation till andra uttag inom området.

Samhällseffekter

SGU:s yttrande har betydelse för planering av hur grundvattenbortledning sker i samband med anläggning av bibanan, så att detta sker med minsta möjliga miljöpåverkan och skydd av vattenförsörjningen i området.

Läs yttrandet Samrådsremiss för Ostlänken, delen Bibana Nyköping (nytt fönster)

SGU:s diarienummer: 33-2640/2021

Senast granskad 2022-01-26