2021-08-12, Remiss av promemorian ”Anmälningsplikt för att leda bort grundvatten från kalkstenstäkter”

Frågeställning

Förordningen om vattenverksamheter föreslås ändras i syfte att förenkla länshållning grundvatten i befintliga täkter. Detta förslag har skickats till SGU av Miljödepartementet i en promemoria där SGU yttrar sig om förslaget och dess utformning.

Sammanfattning

Enligt förslaget bör en vattenverksamhet som består av att leda bort grundvatten i en täkt för kalksten med tillstånd enligt miljöbalken omfattas av anmälningsplikt i stället för tillståndsplikt. Detta förutsatt att vissa villkor vad gäller mängden grundvatten som avleds och hur länge avledningen pågår.

Syftet med förslaget är att göra det möjligt att hålla en täkt fri från inträngande grundvatten så att utrustning och infrastruktur inte skadas i väntan på att prövningen av ett förnyat täkttillstånd slutligen avgjorts. Bakgrunden till förslaget är den situation som uppstår när Cementas nuvarande tillstånd till täkt- och vattenverksamhet i Slite löper ut.

SGU tillstyrker förslaget, men påpekar att den förslagna volymen grundvatten som föreslås utgöra gränsen för anmälningsplikt bara motsvarar drygt hälften av den mängd vatten som leds bort inom ramen för nuvarande tillstånd. SGU efterfrågar här de beräkningar som ligger bakom den föreslagna begränsningen.

Läs yttrandet "Remiss av promemorian Anmälningsplikt för att leda bort grundvatten från kalkstenstäkter"

SGU:s diarienummer: 33-1771/2021

Senast granskad 2021-08-13