2021-04-27, SGU:s dnr 33-210-2021 – Trafikverkets rapport: Uppdrag att analysera resursbehov för länsstyrelserna vid omfattande transportinfrastrukturinvesteringar

Frågeställning

Trafikverkets regeringsuppdrag att analysera resursbehov för länsstyrelserna vid omfattande transportinfrastrukturinvesteringar har av Trafikverket sammanställts i en rapport. Denna rapport har SGU fått på remiss för att komma med synpunkter på.

Sammanfattning

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera under vilka omständigheter det finns behov av extra resurser till länsstyrelserna i samband med Trafikverkets omfattande transportinfrastrukturinvesteringar. Trafikverket har kommit fram till att det behövs extra resurser till Länsstyrelserna vid stora och komplexa infrastrukturprojekt. SGU stöder förslaget att Länsstyrelserna får ersättning och understryker att det är viktigt att de projekt som har behov av extra stöd identifieras tidigt.

Samhällseffekter

Förslaget bör medföra att den totala kostnaden för infrastruktursatsningar över tid blir mindre eftersom en större arbetsinsats i början av projekten kan läggas på planläggning, beslut och tillsynsåtgärder inom miljöbalken. Detta bör också medföra att expertmyndigheter som SGU blir mer involverade i arbetet.

Läs yttrande – Uppdrag att analysera resursbehov för länsstyrelserna vid omfattande transportinfrastrukturinvesteringar

Senast granskad 2021-06-22