2021-03-15, SGU:s dnr 33-227/2021 – Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket SOU 2020:71

Frågeställning

Näringsdepartementet har remitterat rubricerad SOU-utredning.

Sammanfattning

Utredningen är generellt sett mycket omfattande och diskuterar alunskiffer på ett uttömligt och brett sätt. SGU är positivt inställd till bl.a. de forskningsprogram om alunskiffer som föreslås i utredningen. SGU ställer sig dock tveksam till den särreglering av en specifik bergart som föreslås i utredningen eftersom det i praktiken medför gränsdragningsproblem, vilket kan försvåra förutsättningarna för prospektering i Sverige.

Samhällseffekter

Mer forskning om alunskiffer ger mer kunskap, vilket är positivt. Enligt SGU:s mening kan dock den föreslagna lämplighetsprövningen för alunskiffer få en negativ inverkan på Sverige som attraktivt prospekteringsland.

Läs yttrande - Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket SOU 2020:71

Senast granskad 2021-06-22