2021-02-03, SGU dnr 33-2677/2020 – Redovisning av vissa föreskrivna utredningar (utredning U11) och meddelande av villkor m.m. gällande Boliden Mineral AB:s verksamhet vid Rönnskärsverken i Skellefteå kommun

Frågeställning

Mark- och miljödomstolen har i deldom den 7 maj 2020 (mål nr M 1012-09) bl.a. avslutat tidigare uppskjutna frågor om efterbehandling och återställning avseende verksamheten vid Rönnskärsverken. Deldomen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) av Länsstyrelsen i Västerbottens län, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten samt av verksamhetsutövaren Boliden Mineral AB (bolaget). SGU har ombetts av MÖD att yttra sig över överklagandena.

Sammanfattning

Hur grundvattnet bidrar till spridningen av föroreningar från området till fjärden och hur påverkan på ytvattnets miljökvalitetsnormer kan begränsas genom effektiva åtgärder är en mycket viktig fråga. SGU instämmer med de överklagande myndigheterna att det är för snävt att begränsa U18 till endast ett sedimentområde med extremt höga föroreningar när det överlag förekommer avsevärt förhöjda halter i sediment i Rönnskärs närområde.

Samhällseffekter

Ytterligare åtgärder behövs för att utreda föroreningarnas spridning i sediment och ytvatten.

Läs yttrande - Angående redovisning av vissa föreskrivna utredningar (utredning U11) och meddelande av villkor m.m. gällande Boliden Mineral AB:s verksamhet vid Rönnskärsverken i Skellefteå kommun 

Senast granskad 2021-06-22