2021-01-07, SGU:s dnr 33-2214/2020 – Yttrande över promemorian Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi

Frågeställning

I promemorian föreslås en ny lag och en ny förordning med bestämmelser om tidsfrister för vissa tillståndsförfaranden vid produktion av förnybar el och om en kontaktpunkt för vissa tillståndsförfaranden vid produktion av förnybar energi.

Sammanfattning

SGU är, i enlighet med 2 § kontinentalsockelförordningen (1966:315) tillsynsmyndighet över efterlevnaden av föreskrifter och villkor för tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. De tillståndsärenden enligt kontinentalsockellagen som kommer att omfattas av de nya författningarna rör de tillstånd som krävs för nedläggning av kabel på havsbotten vid vindkraftsetableringar till havs. Beslutande myndighet enligt kontinentalsockellagen är regeringen och ansökningar om tillstånd enligt kontinentalsockellagen hanteras av Näringsdepartementet. SGU har idag inget ansvar för handläggningen av ärenden men erhåller ofta regeringsuppdrag att handlägga de tillståndsärenden som inkommer till Näringsdepartementet. Det finns inget särskilt stadgat härom i författning utan SGU erhåller ett separat regeringsuppdrag, om regeringen finner det lämpligt, för varje enskilt ärende. I syfte att nå målsättningar för att främja produktionen av förnybar energi så kan det vara värt att se över frågan om att förtydliga SGU:s ansvar i handläggningen av dessa ärenden samt att reglera detta i författning.

Samhällseffekter

En tydlighet hur handläggning av dessa ärenden sker är viktigt för att undvika eventuella tveksamheter om hur tidsfristen ska beräknas och därmed bidra till att total hanteringstid av ärendena minskas.

Läs yttrande över promemorian Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi

Senast granskad 2021-06-22