Foto: Erik Jonsson, SGU

Uppdragsverksamhet

SGU får mot avgift bedriva uppdragsverksamhet. Uppdragsverksamheten ska ha nära samband med myndighetens uppgifter i övrigt och bidra till en ökad samverkan med andra myndigheter.

En av SGU:s främsta uppgifter är att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt, vilket är ett arbete som i huvudsak finansieras med statliga anslag. I vissa fall när produkter och tjänster behöver anpassas för externa användare sker det mot en avgift. Uppdragsverksamheten är främst till för att SGU:s ofta unika information och kompetens skall komma till nytta på bästa sätt, och att den bidrar till att uppnå de mål som regeringen satt upp för SGU.

SGU kan erbjuda ett brett utbud av tjänster såsom konsulterande rådgivning, utredningar, fördjupade undersökningar och inventeringar, analyser, sammanställningar av geologisk information, utbildningar och seminarier.

De externfinansierade uppdragen kan bestå av att en annan myndighet, en kommun eller ett företag behöver tillgång till särskilt fördjupad information eller speciell kunskap om de geologiska förutsättningarna i ett område för att till exempel få ett bra beslutsunderlag. Sådana särskilda geologiska undersökningar som inte motiveras av ett generellt behov bekostas av uppdragsgivaren, med full kostnadstäckning och bedrivs i mån av tid.

Enhetscheferna är ansvariga för uppdrag inom sitt verksamhetsområde.