Källinventering Naturnära jobb.

Källinventering i Blekinge 2021.

Foto: Mattias Gustafsson.

Naturnära jobb

SGU har tillsammans med flera andra myndigheter fått i uppdrag att genomföra en satsning på naturnära jobb för nyetablerade i Sverige eller personer som varit arbetssökande under en längre tid. Uppdraget avslutas under 2022.

Det är myndigheterna SGU, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna som har fått i uppdrag att arbeta för enklare vägar till jobb och att tillvarata den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna i hela landet. Målgruppen är arbetssökande personer som är nyetablerade i Sverige eller som varit arbetssökande en längre tid. Ett av de viktigaste målen med satsningen är att lyfta individer och göra dem förberedda inför arbetslivet. De arbetsuppgifter som utförs är viktiga för samhället men har inte alltid blivit gjorda. Och satsningen ger resultat, på många områden har deltagarna fått kontakt med arbetsgivare och fått jobb.

Kapa gamla borrör och inventera grundvattenkällor

Arbetsuppgifterna som SGU är med och planerar bidrar till att gamla borrör från prospekteringsverksamhet kapas och försluts, att grundvattenkällor runt om i Sverige inventeras samt att sevärda geologiska besöksmål blir lättare tillgängliga.

I dag saknas arbetskraft inom de gröna näringarna. Målet är att de som anställs inom projektet, genom att prova på olika arbetsuppgifter, får kompetens som efterfrågas och därefter anställning företrädesvis inom gröna näringar. Personerna ska ges samma möjlighet till etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Projektet eftersträvar därför en jämn fördelning av kvinnor och män verksamheten.

På uppdrag av SGU leder Skogsstyrelsen miljövårdande insatser med att koordinatbestämma, kapa och försluta sådana borrör som efterlämnades från den tiden då staten prospekterade, vilket upphörde 1992. Att kapa rören minskar risken för olyckor med skotrar och terrängfordon i naturen och att försluta dem minskar risken för negativ påverkan på grundvattnet. Att säkra positionsbestämningen av rören ökar värdet hos det material i form av borrkärnor, kartor och rapporter som finns bevarat vid SGU:s verksamhet i Malå.

SGU har också som en del av satsningen Naturnära jobb tagit fram ett antal platser där det enligt SGU:s och Riksantikvarieämbetets (RAÄ) databaser finns uppgifter om grundvattenkällor. Källorna inventeras i fält av de personer som deltar i satsningen. Det praktiska arbetet koordineras och samordnas av Skogsstyrelsen. Genom inventeringen uppdateras SGU:s databaser. Det ger en större noggrannhet för källornas lägen och mer aktuella uppgifter på hur stort vattenflödet är från källorna.

Läs mer om arbetet med källinventering

Projektet Naturnära jobb lyfter också fram de geologiska naturvärdena på en mängd platser i landet och gör dessa mer tillgängliga för besökare. SGU har arbetat med att göra förstudier för hur olika besöksmål och platser kan rustas upp och förbättras utifrån ett geoturistiskt perspektiv. 

Läs mer om arbetet med sevärd geologi

Geofysiska undersökningar

SGU har anställt två personer för att i fält bistå vid olika geofysiska undersökningsmetoder. De arbetar även i laboratorium med enklare uppgifter.

Geopraktisk

Inom satsningen har SGU även vidareutvecklat sajten Geopraktisk, en webbguide till praktiska jobb inom tre växande branscher i Sverige: gruvnäring, bergmaterial och borrning. Geopraktisk vänder sig till arbetssökande nyanlända och personer som står en bit bort från arbetsmarknaden.

Upptäck Geopraktisk (nytt fönster)

Kartvisaren-Naturnära-jobb.jpg

Kartvisaren Naturnära jobb hos Skogsstyrelsen

Utförda naturnära jobb

I denna visualiseringskarta kan du klicka dig fram och se vilka naturnära jobb som hittills är utförda i olika län och kommuner.

Karta över utförda jobb

Senast granskad 2022-07-26

Kontaktperson

  • Eva Wendelin

    Telefon: 018-179205
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Mark och grundvatten - Hållbar vattenförsörjning
    Skicka e-post

Nyheter