Åtgärderna inom Sveriges mineralstrategi

Här redovisar vi alla de uppdrag som regeringen delat ut inom Sveriges mineralstrategi.

Målet med mineralstrategin är att Sveriges mineraltillgångar ska nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt, med beaktande av ekologiska, sociala och kulturella värden. Sveriges mineralstrategi finns att läsa på Regeringens hemsida, länk nedan.

Sveriges mineralstrategi (nytt fönster)

Nedan följer de åtgärder som specificeras i mineralstrategin, tillsammans med relevant dokumentation.

Åtgärd 1: Kartläggning och analys av utvinnings- och återvinningspotential för svenska metall- och mineraltillgångar, (SGU, NV)

Slutrapport (SGU, 2014): Utvinnings och återvinningspotential för svenska metall- och mineraltillgångar

Åtgärd 2: System för produktionsuppgifter av entreprenadsten (SGU, NV, Trafikverket, Boverket)

Slutrapport (SGU, 2015): Resurseffektivisering och minskade transporter – förslag till hur insamling av produktionsuppgifter från entreprenadberg kan utformas

Åtgärd 3: Vägledning för samråd mellan ren- och gruvnäring vid tillståndsprocesser (Länsstyrelsen i Norrbotten)

Slutrapport (Länsstyrelsen i Norrbotten, 2016): Ökad samverkan mellan rennäring och gruvnäring

Åtgärd 4: Främja attraktiva natur- och kulturmiljöer i nya och befintliga gruvsamhällen (Riksantikvarieämbetet)

Slutrapport 2018-08-24: Uppdrag att främja attraktiva natur- och kulturmiljöer i nya och befintliga gruvsamhällen (Gruvuppdraget)

Åtgärd 5: Program för samhandling vid stora investeringar (Tillväxtverket). Beviljning av projektstöd t.o.m. 31 oktober 2015

Projekt finansierade av Tillväxtverket inom Åtgärd 5:

  • Samhandling för etablering av datacenter i Östersund
  • Samplanering i expansiva Pajala
  • Tillväxtpaketet Ludvika Smedjebacken – Att växa i takt
  • Hedemora – Utbildningscentrum för Gruvnäringen
  • Attraktiva Storuman – samhandling vid stora investeringar
  • Digital samverkans- och planeringsplattform i Västmanland
  • Resecentrum – Planeringsexempel för samhandling i Malmfälten

Åtgärd 6: Handbok för kommuner som står inför stora gruvetableringar eller expansion av befintliga gruv- och täktverksamheter (TVV, NV)

Handbok för kommuner som står inför gruv- eller täktsatsningar (Tillväxtverket, 2016)

Åtgärd 7: Se vilka hinder som föreligger för ökad bostadsproduktion för att möta gruvnäringens expansion (Boverket)

Slutrapport (Boverket, 2013): Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter

Åtgärd 8: Metod för regional materialförsörjningsplanering (SGU)

Slutrapport 2017-03-01: Metodutveckling för regional materialförsörjningsplanering (SGU 2017)

Åtgärd 9: Nationellt mineralforum för att främja dialog, kunskapsutbyte och samordning

I april 2014, januari 2016 och november 2016 anordnades Mineralforum av SGU.

Åtgärd 10: Utvärdera satsningar för att korta ledtider vid miljötillståndsprocesser (Tillväxtanalys)

Slutrapport (Tillväxtanalys, 2016): Miljötillståndsprövning av gruvor och täkter - ledtider och effektiviseringspotential

Åtgärd 11: Planeringsunderlag till stöd för kommunernas översiktsplanering (Länsstyrelsen i Norrbotten)

Ej extern rapport.

Åtgärd 12: Utnyttja erfarenheter från FFI i arbetet med elektriska framdrivningssystem för lastbilar på väg (Trafikverket)

Försök pågick fram till 2018.

Åtgärd 13: Genomföra en ämnesöversikt och kartläggning inom gruv- och mineralforskningsområdet (Vinnova, VR)

Slutrapport (Vinnova, 2016): Uppdrag att utföra en ämnesöversikt och kartläggning inom gruv- och mineralforskningsområdet

Åtgärd 14: Öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt (SGU)

Slutrapport (SGU, 2015): Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt

Delrapport 2 (SGU, 2015): Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt.

Åtgärd 15: Strategier för att möta kompetensförsörjnings-behovet inom gruvnäringen (Lst. Norrbotten, Lst. Västmanland, Region Västerbotten, Region Dalarna och Region Örebro)

Slutrapport (gemensam rapport, 2016): Långsiktig kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen Ett kompetensplattformsperspektiv

Åtgärd 16: Kartlägga Sveriges attraktivitet som gruvland och vilka faktorer som påverkar detta (Tillväxtanalys)

Slutrapport (Tillväxtanalys, 2016): Sveriges attraktivitet som gruvland

Åtgärd 17: Internationell kommunikations- och marknadsföringsplattform för gruv- och mineralnäringen (Business Sweden)

Kommunikations- och marknadsföringsplattform - http://www.miningforgenerations.com/

Åtgärd 18: Förslag på hur Sverige och svenska företag kan bidra till en hållbar gruvindustri i utvecklingsländer (SGU)

Slutrapport (SGU, 2014): Mineral och utveckling - så kan Sverige bidra till en hållbar gruvnäring i ett utvecklingsperspektiv

Åtgärd 19: Kartlägga länder för fördjupade kontakter på regeringsnivå (SGU)

Slutrapport (SGU, 2015): Utveckling i samarbete

Senast granskad 2021-10-27