Regerings­uppdrag inom Sveriges mineralstrategi

Här redovisar vi de uppdrag som SGU fått av regeringen som en del av Sveriges mineralstrategi

Målet med mineralstrategin är att Sveriges mineraltillgångar ska nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt, med beaktande av ekologiska, sociala och kulturella värden.

Metodutveckling för regional materialförsörjningsplanering

Kommunerna har ansvaret för planläggningen av vilken mark som ska anvisas för täkter av bergmaterialprodukter som används vid byggande av såväl infrastruktur som bostäder. För att välgrundade beslut ska kunna fattas om var berg- och grustäkter ska lokaliseras behövs ett bra beslutsunderlag och beslutsstödsystem. Underlaget för regional materialförsörjningsplanering ska utgöra ett stöd i kommunernas översikts- och detaljplanearbete.

En målbild för regeringens mineralstrategi är att resurseffektivitet vid utvinning, bearbetning och återvinning av bergmaterial ska öka. En god planering för materialförsörjning bör även beakta aspekter som bidar till en minskning av transporter av tunga energikrävande massor och underlätta för återvinning av bergmaterial.

Detta ligger även väl i linje med målsättningarna inom miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet som innefattar ett mål om minskad användning av naturgrus.

Uppdraget lämnades den 6 september 2013 (dnr N2013/4066/FIN) och ska delredovisas den 15 december 2014 och den 18 december 2015. Slutredovisning skedde den 1 mars 2017.

Slutrapport - Metodutveckling för regional materialförsörjning, februari 2017 (nytt fönster)

Delrapportering 2 - Slutföring av påbörjad metodutveckling för regional materialförsörjningsplanering samt plan för stöd till länsstyrelserna, december 2015 (nytt fönster)

Metodbeskrivning för regional materialförsörjningsplanering SGU-rapport 2015:05 (nytt fönster)

Delrapportering 1 - Slutföring av påbörjad metodutveckling för regional materialförsörjningsplanering samt plan för stöd till länsstyrelserna, december 2014 (nytt fönster)

Öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt

SGU ska inom ramen för sitt ansvar att främja hållbar tillväxt och företagande inom gruv- och mineralsektorn, genomföra insatser för att öka kunskapen om geologins roll i samhället och dess betydelse för tillväxt i alla delar av landet.

Insatserna ska riktas mot allmänheten såväl som mot mer specifika målgrupper som lärare och skolelever. I uppdraget ligger bland annat att bidra till kunskapsspridning och kunskapsutveckling, stödja befintliga initiativ, samla och sprida information om goda exempel, främja dialog och samordning mellan olika sektorer och kompetenser och underlätta samverkan mellan offentlig och privat verksamhet. Erfarenheter från andra aktörer ska tas till vara.

Målet är att näringens och regionernas kompetensförsörjning ska tryggas i ett nära samarbete mellan näringen och aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Uppdraget lämnades den 10 oktober 2013 (dnr N2013/4687/FIN) och delredovisades den 15 december 2014 och den 18 december 2015. Slutredovisning skedde den 1 mars 2017.

Läs slutrapporten (SGU, 2015): Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt

Läs delrapporten "Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt SGU-rapport 2014:41" (pdf, nytt fönster)

Läs delrapporten "Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt SGU-rapport 2015:40 (pdf, nytt fönster")

Vidareutveckla och uppdatera befintlig vägledning för prövning av gruvverksamhet

SGU ska, i samråd med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västerbottens län, vidareutveckla och uppdatera den vägledning för prövning av gruvverksamhet som publicerades den 31 maj 2013.

Uppdraget slutredovisades till Regeringskansliet den 31 december 2016.

Regeringsbeslut: Uppdrag att vidareutveckla och uppdatera befintlig vägledning för prövning av gruvverksamhet (pdf, nytt fönster)

Mer om Sveriges mineralstrategi på Regeringskansliets webbplats (nytt fönster)

Senast granskad 2021-10-25