För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Foto på berg bredvid en skateboardpark.

Foto: Claes Mellqvist, SGU.

Alternativa bindemedel till betong

SGU har av regeringen fått i uppdrag att identifiera och föreslå åtgärder som kan öka tillgången på och underlätta tillhandahållandet av alternativa bindemedel till betong.

Regeringsuppdragets syfte är att genom bättre kunskap om ersättningsmaterial till cement (alternativa bindemedel) förbättra förutsättningarna för en cirkulär ekonomi och därigenom minska behov och sårbarhet kopplad till icke förnybara råvaror och/eller import av sådana. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 1 mars 2023.

Läs uppdraget i SGU:s regleringsbrev 2022 (öppnas i nytt fönster).

Genomförande

Uppdraget genomförs i projektform och kommer att sammanfatta kunskapsläget om alternativa bindemedel som det ser ut idag, inklusive pågående forskning och projekt. Utifrån kunskapsläget kommer utvecklingsbehov att identifieras och åtgärder att föreslås.

Projektet genomförs av SGU i samarbete med RISE och Naturvårdsverket. Till projektet finns även en referensgrupp bestående av representanter från Umeås universitet (UMU), Chalmers tekniska högskola, Statens geotekniska institut (SGI), Svensk betong, Sveriges bergmaterialindustri (SBMI), Jernkontoret, Skanska och Thomas Concrete Group.

Projektet har tre fokusområden:

  1. Identifiera alternativa bindemedel – beprövade och ännu inte beprövade, deras användning, egenskaper och livscykelanalys, erfarenheter från Sverige och utomlands.
  2. Identifiera källor, tillgång och flöden för alternativa bindemedel – materialkällor, avfall och deponi, naturliga i jämförelse med processade alternativ, tillgång, flöden, samt lagstiftning, regleringar, tillståndsprocesser, möjligheter och hinder.
  3. Hållbar materialförsörjning för betong – ballast till betong, behov och tillgänglighet, återvinning av betong, befintlig cementproduktion och CCS (Carbon Capture and Storage).

Intervjuer med referensgrupp

I syfte att ta del av kunskap och erfarenheter inom området har det nu genomförds åtta enskilda intervjuar med medlemmar i referensgruppen, med en bred sammansättning av representanter från akademi och bransch.

Av intervjuerna framgår att det inom både bransch och akademi finns ett ökat intresse för att med alternativa bindemedel delvis ersätta cement, och forskning inom området pågår i både Sverige och utlandet.

Användningen av alternativa bindemedel i Sverige är än så länge relativt låg jämfört med andra europeiska länder. Exempel på hinder för att skala upp användningen i Sverige är att det kan finnas logistiska utmaningar med att hantera flera olika bindemedel parallellt, och att vissa alternativa bindemedel dessutom är importberoende. Ett exempel på ett alternativt bindemedel som redan används i Sverige i dag är granulerad masugnsslagg, ett restmaterial från järn- och stålindustrin med bra funktionella egenskaper som bindemedel, men där tillgångarna dessvärre inte kan täcka det svenska behovet av bindemedel för betong.

Förhoppningen är bland annat att mer restmaterial från olika industriella processer på sikt ska kunna användas som alternativa bindemedel. Detta skulle minska mängden massor som hamnar på deponi och samtidigt bidra till cirkulära materialflöden och cirkulär ekonomi. För att göra de olika restmaterial reaktiva som bindemedel till betong kommer kompletterande processer behöva prövas och utredas.

I dagsläget tillåts enbart användning av slagg, stenkolsaska, och mikrosilika som alternativa bindemedel till betong i Sverige. Ökat användande av flera typer av råvaror kan bidra till mer cirkulär ekonomi och ett mer hållbart samhällsbyggande.  

 

 

Senast granskad 2022-07-08