Flygmätningar i Blekinge och Skåne

Under oktober och november 2019 utförde SGU helikopterburna mätningar i Blekinge och Skåne. Mätningarna är nu avslutade.

Mätningarna genererar information om utbredning av grundvattenförande jordlager och bergarter, och genomförs i syfte att öka kunskapen om grundvattenförhållanden och områden som kan vara av intresse för vattenförsörjning. Liknande undersökningar har tidigare utförts över bland annat Öland och delar av Gotland och Halland.

Hur går de flygburna mätningarna till?

Mätningarna utförs av det danska företaget SkyTEM Surveys ApS, med gedigen internationell erfarenhet av liknande undersökningar. Undersökningen görs med ett geofysiskt instrumentsystem, SkyTEM-systemet, som bygger på elektromagnetiska mätningar med en mätutrustning som sitter på en stor ram som hänger under en helikopter. Helikoptern flyger på cirka 70 meters höjd med ramen på cirka 30–40 meters höjd. Mätningarna görs utmed parallella linjer med 200 m avstånd. I vissa mindre områden kommer förtätade mätningar utföras, då i parallella linjer med 100 meters avstånd. Helikoptern flyger med en hastighet av cirka 80 km/h.

Med hjälp av elektromagnetiska vågor mäts den elektriska resistiviteten (ledningsförmågan) i marken. Metoden ”ser ner” i marken till cirka 200 meters djup med relativt god upplösning. Fördelningen av den elektriska resistiviteten i den sedimentära berggrunden och i jordlagren ger en god uppfattning om ett områdes geologiska uppbyggnad. Detta eftersom den elektriska resistiviteten betingas av till exempel skillnader i porositet samt i ler- och vatteninnehåll. Genom att analysera markens reaktion på de elektromagnetiska vågorna kan man därför tolka ut en tredimensionell geologisk modell för det undersökta området, och även få en uppfattning om lokala och regionala grundvattenförhållanden. 

Hur påverkas människor och djur?

Magnetfältet är inget att oroa sig för, det är betydligt mindre än om man står på en perrong och ett tåg åker förbi, eller jämförbart med att hålla i en borrmaskin.

Helikoptern befinner sig endast några sekunder över varje fastighet varför undersökningarna inte bör skapa några störningar. Piloterna flyger aldrig över tätorter eller bostäder och försöker alltid flyga runt hagar med tamdjur. Man undviker, så långt det är möjligt, att flyga direkt över människor och djur. De djurägare som har hästar eller andra tamdjur i undersökningsområdet och som misstänker att tamdjuren kan bli oroliga av den lågt flygande helikoptern kan överväga att ta in tamdjuren under den tid som helikoptern flyger i närområdet.

Mer detaljerad information om delområden och tidplan går att hitta på sidorna "Här flyger vi...", "Kartläggning av geologi och grundvattentillgångar i södra Skåne" samt "Kartläggning av geologi och grundvattentillgångar i Blekinge och delar av nordöstra Skåne". 

Flygmätningar i Skåne och Blekinge 2019.

Färglagda lila områden visar undersökningsområdena.

Utvärdering av resultat

Efter att mätningarna utförts, bearbetas och samtolkas mätresultaten med tillgänglig geologisk information från till exempel brunnsborrningar. Den inledande bearbetningen av mätdata utförs av SkyTEM Surveys ApS och SGU. Slutlig analys och tolkning utförs av SGU. Arbetet med att behandla och sammantolka resultaten kommer att göras under 2019-2021.

Tillsammans med kunskap om befintliga vattenuttag och hydraulisk information från exempelvis provpumpningar, kan resultaten av undersökningarna användas för att bedöma hur mycket grundvatten som finns lagrat i jord och berg, hur detta vatten rör sig och hur mycket det är möjligt och hållbart att ta ut.

SkyTEM-undersökningar med helikopter

Senast granskad 2019-11-12

Frågor och svar

Fler frågor och svar