Grundvattenkartläggning i Sälenområdet.

Foto: Kajsa Bovin, SGU

Kartläggning av grundvatten­tillgångar

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel. I Sverige utgörs större delen av vårt dricksvatten av grundvatten. Det är därför nödvändigt att kartlägga våra grundvattentillgångar. Var finns de? Vilka hot utsätts de för? Finns det några skyddsmöjligheter? Vilken är deras kapacitet?

SGU:s kartläggning av grundvattentillgångar syftar till att ge en översiktlig bild av bland annat grundvattenmagasinens utbredning, hydrauliska egenskaper, tillrinningsområden, anslutande ytvattensystem, förekomst av tätande lager, vattendelare och grundvattnets strömningsriktning. Magasinen klassificeras också efter bedömd uttagsmöjlighet, det vill säga hur mycket grundvatten som man bedömer kan utvinnas långsiktigt från magasinet.

Sedan något år definieras även magasinens tillrinningsområden, det vill säga de markområden som kan bidra till magasinens grundvattenbildning. Information om magasinens tillrinningsområden är av särskild vikt när det gäller att säkerställa att grundvattnet får ett effektivt skydd mot olika slag av föroreningar,till exempel från vägar, jordbruk, deponier, avloppsanläggningar.

Kartläggningen bedrivs i projekt med ett projekt för vardera av landets fem vattendistrikt. Därigenom underlättas kontakten med en viktig användargrupp – de som arbetar vid vattenmyndigheterna och länsstyrelserna med vattenförvaltning enligt EUs ramdirektiv för vatten. Informationen som tas fram vid kartläggningen används även som underlag vid kommunal planering, vid upprättande av vattenförsörjningsplaner och vid planering av infrastruktur

Hur går kartläggningen till?

Kartläggningen bygger på sammanställning av tidigare gjorda utredningar, analys av geologiska kartor, inventering av brunnar och källor, mätning av grundvattennivåer, geofysiska mätningar (främst seismiska sonderingar och georadar) och borrningar. Informationen lagras i SGU:s allmänna databaser, dels som grunddata, till exempel borrloggar, grundvattennivåer, dels som tolkade data, till exempel magasinsgränser och olika magasinsegenskaper.

Ett urval av informationen presenteras på grundvattenkartor i skala 1:50 000. Informationen används även som underlag för att ta fram olika typer av tematiska kartor, till exempel för grundvattenskydd.

Senast granskad 2019-11-08

Frågor och svar

Fler frågor och svar