Mobilitet av arsenik i fiberbankar utanför Västernorrlands kust

Projektet kommer att undersöka närvaron av naturlig förekommande komplexbildare som har möjlighet att binda arsenik.

Titel på projektet

Mobilitet av arsenik i fiberbankar utanför Västernorrlands kust

Projektledare

Madelene Olofsson, Mittuniversitetet

Beviljade medel från SGU

548 000 kr

Projektperiod

2020-2021

Om projektet

Utanför Västernorrlands kust ligger ett antal tickande bomber, i form av så kallade fiberbankar och fiberrika sediment. Dessa bankar och sediment härstammar från alla de sågverk och massa- och pappersindustrier som låg och fortfarande ligger längs kusten och vattendragen. Innan miljölagstiftningen skärptes släpptes processvatten från dessa industrier ut, utan någon rening. Den dåvarande industrin släppte tyvärr inte bara ut rester av trä och cellulosa, utan även tungmetaller och organiska föroreningar såsom DDT, PCB och dioxiner. Dessa fiberbankar har kartlagts och riskklassificerats av SGU i samarbete med länsstyrelser i Norrland.

Det råder en ökad oro att gifter i dessa fiberbankar ska börja sprida sig till omgivande vatten och då utgöra ett hot mot vattenlevande organismer. En spridning skulle kunna ske vid t.ex. en ökad omrörning av havsvattnet, som en följd av landhöjningen i kombination med extremare väder, varmare hav eller ökad båttrafik. De kan även börja sprida på sig som en följd av mikroorganismers inverkan. Mikroorganismer är kända för att kunna försvara sig mot giftiga ämnen genom att göra dem mer lättlösliga så att de enklare transporteras bort från deras närmiljö. Det kan ske genom att producera molekyler som har förmåga att binda sig till t.ex. metalljoner, så kallade komplexbildare. Denna egenskap hos mikroorganismer kan ses som en möjlighet till bioremediering av kontaminerad mark, men i det här fallet så utgör det ett hot om istället dessa giftiga ämnen läcker ut i omgivande vatten. Arsenik återfinns i flertalet av de undersökta fiberbankarna, på nivåer som anses var av hög kontamineringsgrad. Arsenik är giftigt för människor och djur och skulle med tanke på halterna utgöra en risk för vattenlevande organismer om det började läcka ut från dessa fiberbankar. Det finns studier som visar att vissa mikroorganismer producerar komplexbildare som kan binda till just arsenik.

Projektet kommer att undersöka närvaron av naturlig förekommande komplexbildare som har möjlighet att binda arsenik. Studien kommer främst att genomföras med hjälp av analys av material provtaget från fiberbankar, med tekniker som vätskekromatografi kopplat till masspektrometri.

Senast granskad 2020-11-24