Ackumulering av metaller i Östersjöns sediment: betydelse för miljöövervakning och åtgärdsinitiativ

Projektet kommer att studera spårelementfördelningen i rum (ytliga och djupa vatten) och tid (preindustriell tid till nutid) samt genomföra ett laboratorieexperiment in syfte att studera hur förändringar i geokemin i vattnen påverkar metalltillgänglighet i Östersjön generellt, med särskilt fokus på framtiden.

Titel på projektet

Ackumulering av metaller i Östersjöns sediment: betydelse för miljöövervakning och åtgärdsinitiativ

Projektledare

Marcelo Ketzer, Linnéuniversitetet

Beviljade medel från SGU

757 000 kr

Projektperiod

2019-2021

Om projektet

Belastningen av spårelement på Östersjöns vatten och sediment är ett stort miljöproblem, som är kopplat både till metallinflöde och till geokemin (till exempel redox förhållanden) i vattnen och sedimenten. I detta projekt skall vi studera fördelningen (koncentrationer och species) av spårelement, bland annat arsenik (As), kvicksilver (Hg) och kadmium (Cd), i porvatten och fasta fasen av sediment i Östersjön via sedimentproppar som kommer att samlas in i monitoreringskampanj som utförs av SGU på beställning från Naturvårdsverket. Vi kommer att studera spårelementfördelningen i rum (ytliga och djupa vatten) och tid (preindustriell tid till nutid) och kommer också att genomföra ett laboratorieexperiment in syfte att studera hur förändringar i geokemin (bland annat redox) i vattnen påverkar metalltillgänglighet i Östersjön generellt, med särskild fokus på framtiden. Geokemiska förändringar, som kan relateras till klimatförändringar, eutrofiering, inflöde av syrerikt vatten från Nordsjön och/eller föreslagna tekniska lösningar för att återställa syrerika bottenförhållanden, kommer att ha stor betydelse för huruvida spårelement fälls ut eller fastnar på fast fas (till exempel inne i strukturen eller på ytan av mineral). Geokemiska förändringar kan emellertid också mobilisera spårelement till exempel via oxidation av sulfidmineral. Projektet kommer att bidra till att bredda och förstärka pågående monitorering av Östersjön samt öka kunskapen om hur metaller beter sig vid förändrade geokemiska förhållanden. Det senare kommer att vara till stor hjälp vid prediktion av spridning av föroreningar (spårelement), risker för djur (och människan), och framtida miljöförhållanden i Östersjön i stort.

Senast granskad 2020-11-24