Alla handlingar som inkommit till en myndighet eller upprättats och förvaras där är allmänna handlingar, detta gäller även inkomna ansökningar. Inkomna ansökningar registreras i SGUs diarium. Alla allmänna handlingar kan begäras ut, men att en handling är allmän betyder inte att all information i den är offentlig. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar vilken information som ska vara offentlig och vilken information som ska beläggas med sekretess i en allmän handling. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess prövas varje gång av SGU när någon begär ut en handling.

För att bedöma ansökningarnas vetenskapliga kvalitet och forskningens potential så använder SGU sakkunnigbedömning. Varje ansökan skickas således för granskning till tre sakkunniga med dokumenterad kompetens inom området. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning kommer sökanden att informeras i de fall en sakkunnig måste återfinnas inom ett tredjepartsland. Kontrakt med erinran om tystnadsplikt upprättas med varje sakkunnig som granskar en ansökan för att säkerställa korrekt handläggande vid t.ex. fråga om jäv och känsliga uppgifter. Jäv bedöms i enlighet med i Sverige gällande lag, och jävig sakkunnig får inte ta del av material i berörd ansökan eller delta i handläggandet av ansökan. För att säkerställa att sakkunniga bedömer ansökan efter lika principer så har SGU riktlinjer för granskare som även är tillgängliga för sökande. Samtliga bedömningar av ansökningarna diskuteras och prioriteras av SGUs forskningsråd, som rekommenderar vilka ansökningar som bör finansieras. När ärendet är färdigberett upprättas ett slutgiltigt utlåtande. Utlåtandet är en allmän handling och skickas till den sökande.

Sökanden kan när som helst välja att dra tillbaka sin ansökan och då avbryts granskningsprocessen för ansökan. En tillbakadragen ansökan kommer dock att bevaras i SGUs arkiv, tillsammans med begäran om tillbakadragning, i enlighet med gällande arkivregler.

Bidragsbeslut i januari

SGU fattar beslut om bidrag senast i januari månad och beviljade forskningsmedel kan tas i anspråk efter det att sökande och medelsförvaltaren via institutionschefen (eller motsvarande) har bekräftat sina åtaganden i kontrakt med SGU.

Bidraget betalas ut genom månatliga utbetalningar så snart undertecknat kontrakt kommit till SGU och medel blivit disponibla för utbetalning.

SGUs forskning och utvecklingsråd

Finansierade forskningsprojekt

Behandling av personuppgifter