För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
16 juni 2014

Höga halter av miljögifter på Östersjöns botten

Mycket höga halter av miljögifter som kvicksilver, PCB och DDT har upptäckts i bottensediment längs norra Östersjöns kust. Sedimenten och gifterna sprids över stora områden där de med hög sannolikhet påverkar de lokala och regionala ekosystemen. Det här visar en ny rapport från SGU, som på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland undersökt tillståndet på havsbottnen utanför Västernorrlands kust.

SGUs kartläggning visar att miljögifterna finns lagrade i sediment på havsbotten, så kallade fiberbankar, över stora områden. Ämnena har använts under en lång tid i anslutning till bland annat tidigare träindustrier, varefter de har spridits i älvar, sjöar och hav för att sedimenteras på botten i lugnare vatten.

– Halterna av kvicksilver och krom är de högsta som vi någonsin uppmätt sedan vi började med våra undersökningar av havsbottens tillstånd. Även PCB- och DDT-halterna är mycket höga, säger Anna Apler, maringeolog på SGU.

Gifterna är starkt förknippade med allvarliga miljöproblem i Östersjön, som till exempel höga halter av dioxin i fisk och många arters problem med att fortplanta sig.

– Framtida forskning får visa om de stigande halterna av PCB och DDT i exempelvis havsörnens ägg utmed delar av norrlandskusten kan kopplas till sedimenten i fiberbankarna, säger enhetschef Irene Hedlund som haft projektledaransvaret på länsstyrelsen.

Koncentrationen av miljögifterna är högst i anslutning till gamla trä- och pappersindustrier, vilket är bakgrunden till att de största problemen finns längs Norrlandskusten.

Men samma problematik finns med stor sannolikhet också på många andra håll i Sverige.

– På grund av att fiberbankarna ligger på grunda och ofta branta sluttningar utsätts sedimenten för skred och annan erosion som sprider dem över stora bottenområden. Landhöjningen längs norra Östersjökusten är dessutom den högsta i landet. Därför går det inte att gömma eller glömma bort problemet, utan gifterna kommer att fortsätta spridas med tiden, säger Anna Apler.

Upptäckten av fiberbankarnas utbredning och roll i ekosystemet är relativt ny, och forskningen i ämnet är ännu begränsad. Mot den bakgrunden har en stor del av arbetet fokuserat på att utveckla ny teknik och nya metoder för att kartlägga fiberhaltiga sediment och förstå omfattningen av problemet. Kunskapen om hur man bäst kan ta hand om och sanera gifterna i bottensedimenten på ett säkert sätt är även det ett eftersatt forskningsområde.

– Därför kommer SGU att under de kommande åren inleda nya undersökningar och börja bygga upp en kunskapsbank om hur man bäst ska ta hand om problemet. Vi misstänker att problemen finns på många håll längs Östersjön. För att få bort gifterna krävs troligen mycket omfattande och kostbara saneringsåtgärder, säger Lovisa Zillén, chef för enheten maringeologi på SGU.

Arbetet med kartläggning av fiberbankarna har genomförts i nära samarbete med berörda industrier och andra myndigheter.

Mediakontakter:

Anna Apler
Maringeolog, SGU
Tel: 018-17 91 92

Lovisa Zillén Snowball
Enhetschef maringeologi, SGU
Tel: 018-17 90 33

Irene Hedlund
Enhetschef miljöanalys och viltförvaltning, Länsstyrelsen Västernorrland
Tel: 0611-34 90 71

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn