28 maj 2018

Regional kustsamverkan ska möta problem med översvämning och erosion i Skåne och Halland

Vid ett möte idag med skånska och halländska kustkommuner presenteras ett nytt samarbete för att stärka arbetet med en stigande havsnivå i länen. Länsstyrelserna i Skåne och Halland, Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) bildar Regional kustsamverkan i Skåne/ Halland där kommunerna bjuds in att delta. Ett första gemensamt förslag är att delar av kusten i Skåne och Halland utses till särskilt riskområde för erosion och översvämning.

Kusten i Skåne och Halland är mest utsatt i landet för effekter av stigande hav. Framöver väntar ännu större utmaningar i ett förändrat klimat med extremare väder. Stora värden står på spel i våra kustsamhällen. Stränder, värdefull natur, människors bostäder, viktiga samhällsfunktioner – mycket riskerar att påverkas av översvämning och erosion. 

Länsstyrelserna i Skåne och Halland, Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) går därför samman och bildar Regional kustsamverkan i Skåne/ Halland. Genom Regional kustsamverkan tar vi fyra nationella och regionala myndigheter ett ökat ansvar i arbetet med stranderosion och kustöversvämningar. Regional kustsamverkan syftar till att i tät dialog med kustkommunerna i Skåne och Halland stärka statens möjlighet att kunna hantera en stigande havsnivå.

Staten har ett samordningsansvar för stranderosion där myndigheternas forskning och kartläggning av kustområden ger central kunskap om strändernas känslighet. Genom det arbetet får kommuner användbara planeringsunderlag, som bidrar till en hållbar och säker utveckling i kustområdena.

Men ansvaret är delat. När det handlar om att åtgärda stranderosion faller ansvaret på kommuner och enskilda personer. Detta uppdelade ansvar gör det svårt att lösa komplexa frågor, eftersom erosionen drabbar områden över geografiska gränser. Fastighetsägare och beslutsfattare upplever ibland att de påverkas på ett orättvist sätt. Att genomföra rätt åtgärder kräver omfattande samordning, samarbete, tydlig ansvarsfördelning och finansiella resurser.

Vid dagens möte med skånska och halländska kustkommunerna presenterar vi ett förslag till Regional kustsamverkan, som kustkommunerna bjuds in att delta i. Det övergripande målet är att hitta långsiktigt hållbara lösningar för att hantera de utmaningar som följer av stigande havsnivå, ökad erosion och översvämning i kustområden i Skåne och Halland.

För att komma till rätta med klimatutmaningarna och hitta bra lösningar krävs att:

  • Kustkommunerna och berörda fastighetsägare har en god kunskap om kustprocesser, konsekvenser och möjliga åtgärder.
  • Kustkommunerna har strategier för hur kusten ska planeras och förvaltas på ett sätt som ger långsiktigt hållbara lösningar.
  • Åtgärder för att hantera erosion och översvämning genomförs och beslutas utifrån god kunskap, långsiktighet, flexibilitet, transparens och helhetsperspektiv.
  • Det finns en ansvarsfördelning och finansieringsmodell för åtgärder.

Regeringen överlämnade nyligen en proposition till riksdagen (2017/18:163), ”Nationell strategi för klimatanpassning”. Enligt propositionen finns det behov av att identifiera särskilda riskområden för ras, skred, översvämning och erosion som riskerar samhällen, infrastruktur och företag. Delar av kusten i Skåne och Halland bör enligt vår uppfattning klassas som ett sådant riskområde.

Genom regional kustsamverkan finns goda möjligheter att hitta olika lösningar. För att lyckas med en sådan uppgift är det önskvärt att vi som statliga myndigheter tillförs mandat och resurser för att bidra till en hållbar och säker utveckling i kustområdena. Med Regional kustsamverkan i Skåne/Halland finns förutsättningar för en sådan utveckling, utan att rubba kommunernas möjlighet till självstyre.

Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör, SGI
Lena Söderberg, generaldirektör, SGU
Lena Sommestad, landshövding i Hallands län
Anneli Hulthén, landshövding i Skåne län

Artikeln har i redigerad form publicerats den 28/5 i Sydsvenska Dagbladet med flera medier i södra Sverige.

Senast granskad 2018-05-28