Äldre nyheter

Här kan du läsa äldre nyheter, från mer än fem år tillbaka.

 • Produktion av ballast ökade ytterligare under 2016

  Leveranser av grus, sand, morän och krossat berg, så kallad ballast, har sedan 2015 ökat med 2 miljoner ton till 86 miljoner ton 2016. Detta visar SGUs genomgång av ballastproduktionen i Sverige 2016.

  9 oktober 2017

 • Metallpriser i september

  Trenden med uppåtgående metallpriser för många metaller bröts i september, mest på grund av allmän oro och förväntningar på ett ökat metallutbud. Priserna på järnmalmspellets, bly och zink fortsatte dock uppåt.

  2 oktober 2017

 • Ökad risk för framtida vattenbrist kräver att samhället agerar

  Trots att vi i framtiden överlag får större nederbördsmängder minskar bildningen av grundvatten i stora delar av landet. För att säkra dricksvattenförsörjningen måste samhället agera, visar en ny SGU-rapport.

  2 oktober 2017

 • Kunskapsunderlag om geologisk lagring av koldioxid

  SGU har i en ny rapport till regeringen sammanfattat kunskapsläget inför möjligheterna till geologisk lagring av koldioxid i Sverige, vilket diskuteras som ett bidrag till att nå klimatmålen.

  2 oktober 2017

 • Grundvattennivåer i september

  Läget har förbättrats i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland för de små grundvattenmagasinen. I de stora magasinen är nivåerna dock fortsatt under eller mycket under de normala för årstiden. I september har nivåerna i de stora magasinen stigit men det krävs mer nederbörd för att de ska närma sig det normala.

  27 september 2017

 • Helikopterburna mätningar i Halland

  Under oktobermånad utför SGU helikopterburna mätningar i Halland. Undersökningarna görs i syfte att öka kunskapen om grundvattenförhållandena och områden som kan vara av intresse för dricksvattenförsörjningen.

  19 september 2017

 • Ökad malmproduktion 2016 efter tillfällig svacka

  Nedgången i den svenska malmproduktionen under 2015 har stannat upp och ökat med tre procent jämfört med 2015. Detta framgår i SGUs årliga publikation Bergverksstatistik 2016 som nu är ute.

  18 september 2017

 • SGU föreslår satsning på mineralinformation i Malå

  Utökad mineralinformation främjar en hållbar gruvnäring i Sverige. Det framgår av en ny SGU-rapport till regeringen, där man föreslår en stärkning av verksamheten i Malå, vilket även skulle bidra till regional utveckling utanför storstadsregionerna.

  15 september 2017

 • Strategi för en hållbar hantering av gruvavfall

  Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har på regeringens uppdrag tagit fram en strategi med förslag på ett antal åtgärder för att uppnå en miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall.

  14 september 2017

 • Röntgen för att undersöka berget

  SGU ingår i ett brett EU-samarbete, som ska ge effektivare metoder för att både analysera och sortera malm och berg. Målet är att minska mängden restberg vid gruvdrift och att effektivisera utvinning av metall och mineral – något som bland annat kan ge stora resurs- och miljövinster.

  12 september 2017