Karl-Erik Alnavik/SGU

23 oktober 2017

SGU i nytt projekt för hållbar havsmiljö i Bottenviken

SGU ska delta i ett nytt gränsöverskridande projekt för en hållbar havsplanering i Bottenviken tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten och en rad myndigheter i Finland.

Syftet med projektet, kallat SEAmBoth (Seamless Mapping and Management of the Bothnian Bay), är att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv planering och ändamålsenlig förvaltning av havsområdet i Bottenviken,     

EU-flagga med hänvisning till Europeiska regionala utvecklingsfonden.

samt att ta fram riktlinjer för fortsatt kartläggning av hela Bottenviken. Grunddata om havsbotten ska samlas in med olika metoder och bearbetas till användbara och målgruppsanpassade kartor för både medborgare och myndigheter.

Syftet med projektet, kallat SEAmBoth (Seamless Mapping and Management of the Bothnian Bay), är att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv planering och ändamålsenlig förvaltning av havsområdet i Bottenviken, samt att ta fram riktlinjer för fortsatt kartläggning av hela Bottenviken. Grunddata om havsbotten ska samlas in med olika metoder och bearbetas till användbara och målgruppsanpassade kartor för både medborgare och myndigheter.

- Bakgrunden är att de underlag till havsplanering som finns för Bottenviken är mycket glesa och oftast av dålig kvalitet. Det saknas till exempel grunddata för bland annat djup och bottensubstrat, säger Lovisa Zillen Snowball, chef för enheten för maringeologi på SGU.

En annan målsättning är att harmonisera definitioner och metoder mellan Sverige och Finland. Till exempel definitionerna av livsmiljöer och naturvärden som inte finns tillräckligt beskrivna och harmoniserade för Bottenviken. På så sätt stärks arbetet med en ekosystembaserad havsplanering samt övervakning och åtgärder för att bevara och förbättra naturvärden och ekosystemfunktioner. Projektet gynnar kommande generationer eftersom det syftar till ett hållbart hav med fungerande ekosystemtjänster och förutsättningar för blå tillväxt.

SGUs roll i projektet är att kartlägga havsbotten på den svenska sidan och ta fram underlag om havsbottens beskaffenhet, vilket är en extra utmaning eftersom stora delar av Bottenviken utgörs av mycket grunda bottnar.

SEAmBoth är ett samarbete mellan SGU och Länsstyrelsen i Norrbotten på svensk sida samt Finlands miljöcentral, Forststyrelsen, GTK samt Närings-, Trafik-, och Miljö-centralerna i Lappland och Norra Österbotten på finska sidan. Projektet finansieras av EU via Interreg Nord och Europeiska regionala  utvecklingsfonden samt Havs- och vattenmyndigheten. 

Områden som SEAmBoth ska undersöka är markerade med violett. De blåa områdena är Natura 2000-områden.

 

Senast granskad 2018-02-09