9 oktober 2017

Produktion av ballast ökade ytterligare under 2016

Leveranser av grus, sand, morän och krossat berg, så kallad ballast, har sedan 2015 ökat med 2 miljoner ton till 86 miljoner ton 2016. Detta visar SGUs genomgång av ballastproduktionen i Sverige 2016.

Ballast, det vill säga grus, sand och krossat berg, är den största råvaran som produceras i landet, då den utgör huvudkomponenten i asfalt och betong och även används som fyllnadsmate­rial och järnvägsmakadam. Totalt har 86 miljoner ton ballast levererats under 2016, en ökning med två miljoner ton från 2015.

Ökningen är en fortsättning av den trend som påbörjades föregående år (se figur nedan). Ökningen beror troligen på ökat byggande. 2017 påbörjades byggnationen av 70 000 bostäder, och med stora satsningar på bostadsbyggande så förväntas behovet av bergmaterial öka ytterligare. 

Fakta ur statistiken:

  • Störst ökning kunde ses i Västra Götaland med 1,2 miljoner ton
  • I Örebro ökade produktionen med 700 000 ton
  • I Jämtland ökade produktionen med 400 000 ton
  • Stockholm, Dalarna och Skåne ökade alla med 300 000 ton vardera
  • Störst minskning skedde i Gävleborg, med 600 000 ton
  • Kalmar minskade med 400 000 ton
  • Västerbotten och Norrbotten minskade båda kraftigt, 400 000 och 500 000 ton respektive
  • I de flesta andra län ökade produktionen marginellt

Statistiken från 2016 års svenska ballastproduktion är hämtad från SGUs årliga publikation "Grus, sand och krossberg".

Ladda ner Grus, sand och krossberg 2016 (pdf, nytt fönster)

Figur som visar produktionen av krossat berg, naturgrus och morän över tid.

SGU

Figur. Produktionen av krossat berg, naturgrus och morän över tid.