På bilden syns en brun skylt som det står vattentag på.

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU.

22 mars 2017

Goda förutsättningar att öka bildningen av grundvatten på Gotland

SGU har på uppdrag av Region Gotland studerat förutsättningarna för att öka grundvattenbildningen på Gotland i syfte att förstärka tillgången på dricksvatten. Resultaten pekar på goda möjligheter att öka grundvattenbildningen vid ett antal vattentäkter, främst genom infiltration.

SGU anser att det finns förutsättningar att öka grundvattenbildningen genom infiltration av ytvatten till grundvattenmagasin i anslutning till sex vattentäkter på Gotland: Åminne, Eskelhem–Övide, Stånga, Slite–Filehajdar, Lärbro, Tingstäde samt Klinte–Loggarve.

– Vid dessa vat­tentäkter finns tillräckligt med ytvatten och dessutom möjlighet att magasinera grundvatten under vinterhalvåret då det finns ett överskott av ytvatten, säger Peter Dahlqvist, grundvattengeolog och projektledare på SGU.

Vid ytterligare nio vattentäkter; Alva, Burs, Fårö, Kapellshamn, Klinte–Follingbo, Langs Hage, Martebo, Roma samt Stenkyrka–Licknatte, finns det delvis förutsättningar för att öka grundvattenbildningen. Det kan i dessa fall vara så att tillräckligt med ytvatten i närheten saknas, att infiltrationsmöjligheterna är små eller att insamlade bakgrundsdata inte är till­räckliga för att göra en säker bedömning. Vid övriga vattentäkter anser SGU att det saknas förutsättningar för att på konstgjort sätt öka grundvattenbildningen

En förutsättning för flera av de framtida möjliga infiltrationsanläggningarna är att det finns möjlighet att magasinera vatten i landskapet. För det krävs det i regel våtmarker eller andra former av vattenreservoarer i anslutning till infiltrationsanläggningen. I flera fall är också nya brunnslägen en förutsättning för att förslagen ska fungera optimalt. Att göra den här typen av bedömningar kräver dock stor kännedom om de platsspecifika förutsättningarna.  För samtliga utpekade vattentäkter krävs därför ytterli­gare platsundersökningar för att säkerställa att de föreslagna åtgärderna är lämpliga.

Rapporten fokuserar på de naturliga förutsättningarna. De områden som pekats ut som geologiskt eller hydrologiskt gynnsamma kan dock vara direkt olämpliga av en annan orsak. Endast i ett fåtal fall har SGU tagit hänsyn till motstående intressen, vilket gör att resultaten i rapporten ska användas med förnuft och efter samråd med företrädare för andra intressen.

SGU kommer under 2017 och 2018 att skapa en geologisk 3D-modell över Gotland, med möj­lighet att inkludera hydrogeologiska och hydrologiska parametrar.

– När detta är klart finns tillräck­ligt med data för att undersöka förutsätt­ningarna för att öka grundvattenbildningen för hela Gotland, inte bara kring vattentäkterna, säger Peter Dahlqvist.

En viktig del av projektet har varit att öka SGUs interna kunskap kring grundvattenbildning i anslutning till våtmarker och utdikade områden

– Projektet har gett oss ett kunskapslyft som gör att vi kan applicera liknande idéer även i andra områden. Vi har exempelvis ett stort grundvattenprojekt på gång på Öland där det till viss del finns samma problemställning, säger Peter Dahlqvist.

Läs rapporten här (pdf, öppnas i nytt fönster, OBS 17 MB)

Läs mer om SGUs arbete med grundvatten

 

Platser där det finns (gröna cirklar) eller delvis finns (gula cirklar) förutsättningar för ökad grundvattenbildning:

Våtmarker med förutsättningar för ökad grundvattenbildning