Foto på flygplan under flygmätning för SGU.

Foto: Staffan Erlandsson

18 maj 2017

Lågflygning i Bergslagen

Är du i norra Örebro län eller i angränsande delar av Västmanlands, Värmlands eller Dalarnas län, och ser ett flygplan som flyger fram och tillbaka på låg höjd så kan det vara SGUs flygmätning du ser. Verksamheten pågår från den 22 maj till mitten av juli. Syftet är bland annat att kartlägga berggrunden.

SGU utför flygmätningarna i samarbete med Wermlandsflyg AB. Mätningarna görs på 60 meters höjd med 200 meters linjeavstånd. Aktuellt område är markerat med röd ram i kartbilden nedan. Flygningarna sker vanligtvis på morgonen mellan klockan 05.30 och 10 och på kvällen mellan klockan 17.00 och 22.00, men kan pågå även andra tider.

Med flygmätningar kan stora ytor kartläggas på relativt kort tid, även i områden som är svåra eller omöjliga att nå från marken. Det som registreras vid SGUs flyggeofysiska mätningar är jordens magnetfält, naturligt förekommande gammastrålning från mark och berggrund samt markens elektriska ledningsförmåga.

Beroende på mätmetod kan de flyggeofysiska mätningarna visa egenskaper hos berggrunden och jordarterna från markytan ner till flera kilometers djup. Informationen som samlas in är ett viktigt underlag inom bland annat berggrundskartering, mineralprospektering och samhällsplanering.

För mer information, kontakta:
Henrik Johansson, SGU, tel. 018-17 92 66 eller
Stefan Mörck, Wermlandsflyg, tel. 070-209 18 05

Läs mer om Flyggeofysisk mätning

Karta över område där flygmätningar kommer att ske under maj-juli 2017.
Aktuellt område för geofysisk flygmätning 2017 visas med röd ram.