Cecilia Jelinek, SGU

19 juni 2017

Götalandsbanan - geologisk information mellan Göteborg och Jönköping

Projekt Götalandsbanan är tänkt att skapa sammanhängande information om berg, jord och grundvatten i en korridor mellan Göteborg och Jönköping. Målet är att producera ett bra översiktligt planeringsunderlag för projektering och byggande. Nu har en slutrapport med kartbilagor publicerats.

Projekt Götalandsbanan vid SGU har bedrivits i nära samråd med Trafikverket. Inom projektet har befintlig information sammanställts, men vid behov har också ny information samlats in som komplement. Både grundinformation och tematiska produkter har tagits fram.

Informationen ska kunna användas som ett översiktligt planeringsunderlag vid projektering av järnväg och vid andra framtida infrastruktursatsningar i området. De olika kartorna med tillhörande beskrivningar täcker en sträcka från Mölndal i väster längs en tänkt järnvägssträckning Göteborg–Jönköping via Borås.

Framtagna produkter

Inom projektet sammanställs den geologiska informationen i ett antal kartor, dels de tre grundtyperna berg, jord och grundvatten, dels ett antal tematiska kartor som bygger på information kopplad till dessa grundtyper. De presenteras som bilagor till rapporten och är:

  • Berggrundskarta (B) och databas
  • Bergkvalitetskarta, speciellt för väg (Bkv) och databas
  • Temakarta Lineament (L)
  • Jordartskarta (J) och databas
  • Temakarta Jorddjupsmodell (Jd)
  • Temakarta Aktsamhet, markstabilitet (A)
  • Grundvattenkarta: grundvattenmagasin med tillrinningsområden och avrinningsområden, referensstationer och grundvattenrör (G) samt databas

Projektområdet har delats upp i 14 delområden och varje delområde presenteras i en karta (gjord för A3-format) i skala 1:50 000.

Läs eller ladda ner rapporten här:
Götalandsbanan – en sammanställning av SGUs geologiska data för sträckan Göteborg–Jönköping, SGU-rapport 2017:03 (nytt fönster).