13 juli 2017

Ny föreskrift angående grundvatten

SGU har meddelat nya föreskrifter om redovisning av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för grundvatten. Föreskrifterna träder i kraft den 1 september.

Varför?

Föreskrifter om redovisning av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram meddelades senast 2008. Sedan dess har kraven på rapportering till EU förändrats och arbetssätten inom vattenförvaltningssystemet har blivit etablerade. För att SGU ska följa EUs rapporteringskrav och för att föreskrifterna för ytvatten och grundvatten ska vara likalydande behövs en uppdatering av våra föreskrifter gällande grundvatten.

Vad är nytt?

SGUs båda föreskrifter om hur förvaltningsplaner och åtgärdsprogram ska redovisas (SGU-FS 2008:1 och SGU-FS 2008:3) slås samman till en föreskrift som träder i kraft den 1 september. Samma datum upphör de tidigare föreskrifterna att gälla. De nya redovisningskraven från EU-kommissionen införlivas och numera inaktuella krav tas bort i den nya föreskriften.

Vilka berörs?

Vattenmyndigheterna berörs i första hand eftersom de ansvarar för att utforma förvaltningsplaner och åtgärdsprogram samt ansvarar för att lämna den information som Havs- och vattenmyndigheten behöver för rapporteringen till EU-kommissionen.

Länsstyrelsernas beredningssekretariat berörs i ett andra led då de tar fram underlag till vattenmyndigheterna. Föreskriften riktar sig inte mot och berör inte företag, kommuner eller landsting.

Läs SGUs föreskrifter och allmänna råd om redovisning av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för grundvatten (nytt fönster).