Skred

Foto: Olof Larsson, SGU.

18 januari 2017

Fler kartunderlag i vägledning om ras, skred och erosion

Nu finns en ny version av vägledningen ”Kartunderlag om ras, skred och erosion” med nya underlag om stranderosion i Skåne och kustsårbarhetsindex för erosion. Vägledningen har tagits fram av fem myndigheter och vänder sig bland annat till länsstyrelser och kommuner.

Flera svenska myndigheter producerar kartunderlag om ras, skred och erosion. Rätt använda ger underlagen en bra grund för långsiktig markanvändning och planering. De bygger till viss del på samma information men kan skilja sig åt vad gäller termer, skalor, geografisk täckning och annat.

Den nya versionen har kompletterats med ny information. Den största förändringen är att SGUs nya information från projektet ”Skånestrand” finns med. Det innebär att aktuella och relevanta planeringsunderlag för strandzonen nu finns tillgängliga i den gemensamma kartvisningstjänsten och vägledningen.

I vägledningen har myndigheterna samordnat informationen i sina underlag och beskrivit hur de kan tolkas. Underlagen består av kartor och rapporter med tillhörande GIS-data men även äldre kartor. Dessutom finns en webbaserad kartvisningstjänst för ras, skred och erosion där underlagen visas. I kartvisningstjänsten finns produktblad som beskriver underlagen. Produktbladen uppdateras kontinuerligt.

Vägledningen och kartvisningstjänsten riktar sig framförallt till regionala och kommunala planerare och strateger. Andra användare kan vara bygglovshandläggare, miljöinspektörer, VA-planerare, personal inom räddningstjänsten eller centrala myndigheter och företag som söker information om ras, skred eller erosion.

Sedan tidigare medverkar Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Lantmäteriet (LM) i arbetet. Under 2016 deltog även Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket i diskussionerna kring samordning av dataunderlag.

Läs om vägledningen på SGIs webbplats