Erosion vid strandkant.

Tore Påsse, SGU.

28 februari 2017

SGU tar ytterligare steg mot klimatanpassning

SGU har tagit fram en övergripande handlingsplan för SGU:s arbete med klimatanpassning. Handlingsplanen fokuserar på de delar av myndighetens verksamhet som kan utvecklas för att bidra till ett mer klimatanpassat samhälle.

Handlingsplanen fokuserar på tre sektorer; Geologisk information för samhällsplanering, Livsmedelsproduktion samt Människors hälsa i ett förändrat klimat. Många av de åtgärder och aktiviteter som presenteras är sådana som SGU redan påbörjat eller kommer att påbörja under 2017.

− SGUs arbete med klimatanpassning kommer i och med handlingsplanen att bli mer sammanhållet och tydligt, bland annat blir det lättare att se de områden där SGU kan bidra till att samhället klimatanpassas Säger Emil Vikberg, statsgeolog på SGU.

Sveriges geologiska undersöknings handlingsplan för klimatanpassning, SGU-rapport 2017:04 (nytt fönster)

Bland annat jobbar SGU med:

Informationstjänst för grundvatten

SGU kommer under våren 2017 att påbörja ett arbete med en Informationstjänst där SGU:s data om grundvattennivåer integreras med bedömningar om grundvattensituationen och det framtida klimatet. Tjänsten är tänkt att göra det lättare för samhället att ta till sig information om grundvattensituationen och bidra till att minska risken för vattenbrist hos enskilda fastighetsägare. Projektet finansieras delvis av SMHI.

Regeringsuppdrag grundvattenbildning

På uppdrag av regeringen kommer SGU under 2017 även att ta fram ett kunskapsunderlag om grundvattenbildning för att Sverige ska kunna möta ett planeringsbehov i ett förändrat klimat.

Geologiska underlag för bedömning av risk för skred och erosion

SGU fortsätter vidare arbetet med att tillhandahålla uppdaterad geologisk information som underlag för bedömning av var det finns förutsättningar för skred och ras. Detta innebär bland annat att vi höjer kvaliteten i våra jordartsdatabaser och har sammanställt kunskapsunderlag om skredkänsliga områden, till exempel kring Ångermanälven:

Länk till kartläggningen av Ångermanälvens bottenförhållanden

Länk till rapporten om geologin kring Ångermanälven

Ett annat exempel är den nyligen publicerade kartvisaren och slutrapporten för projektet Skåne strand. Här finns information för att bedöma var Skånes stränder är känsliga – men också var det inte finns någon risk för erosion.

Länk till projektet Skåne Strand

Kontaktpersoner