Cecila Karlsson/SGU

15 februari 2017

Ny data om jordarter i Sverige

SGU har tagit fram ny jordartsinformation för Ulricehamn och två vattendrag i Bohuslän; Anråsälven och Örekilsälven. Det finns även uppdaterad jordartsinformation för Strömstad och tre grundvattenförekomster i Värmlands-, Jönköpings- och Kronobergs län.

Information om jordarternas sammansättning och utbredning är viktiga underlag i samhällsplaneringen. Analyser av jordarternas karaktär behövs för att kunna bedöma grundvattenförhållanden, spridning av föroreningar i mark och grundvatten, markstabilitet, erosion, byggbarhet, naturvärden och andra markrelaterade frågor.

Mot den här bakgrunden har SGU tagit fram ny jordartsdata för Ulricehamn och två vattendrag i Bohuslän, Anråsälven och Örekilsälven. Som ett led i vårt arbete med kvalitetssäkring finns även förbättrad (uppdaterad) jordartsinformation för Strömstad, samt kring grundvattenförekomster vid Höljes, Vrigstad och Åseda.

Den nya informationen finns tillgänglig i SGUs kartvisare, samt via beställning hos vår kundtjänst.

Länk till den nya datan i kartvisaren

Kartan nedan visar tillgänglig jordartsinformation (täckningsgrad) i februari 2017.

Jordartskartornas täckningsgrad