Foto: Ronald Arvidsson

Foto: Ronald Arvidsson, SGU

1 december 2017

EU-projekt kring hållbar markanvändning och mineralresurser

Konkurrensen om marken och vad den ska användas till hårdnar – i Sverige och Europa. Samtidigt ökar vårt behov av olika metaller och mineral, där återvinning inte räcker till utan vi måste bryta nytt material.

SGU kommer nu leda ett stort EU-projekt, MINLAND, som ska skapa bättre förutsättningar för en bra balans i frågor som rör markanvändning för att utvinna metall och mineral på ett långsiktigt hållbart sätt.

MINLAND handlar om att:

  • etablera en databas över existerande lagstiftning, ramverk och strategier
  • analysera olika rättsfall kring markanvändning för prospektering och brytning av mineralresurser (metall och mineral)
  • utveckla vägledning inom området
  • genom goda exempel och kunskapsspridning verka för en effektivare tillståndsprocess som bidrar till en långsiktigt hållbar markanvändning

Projektet bygger på ett brett deltagande av olika organisationer, intresseorganisationer och företag med förankring inom tillståndsgivning, markanvändning, hantering av mineralresurser med mera – både på övergripande och mer lokal nivå. Bland några av de organisationer som på olika sätt deltar i projektet kan nämnas Wordlife Fund, EUROMINES, regionala myndigheter i Europa (till exempel kommuner, länsstyrelser och motsvarande).

Projektet startar den 1 december och kommer att drivas under två år. Det finansieras av EU inom det ramprogram som rör forskning och innovation, Horizon 2020.

Senast granskad 2017-12-01