Carl-Erik Alnavik/SGU

21 april 2017

Ny kartvisare över svenska havsområden

SGU har tagit fram en ny kartvisare för maringeologi. Syftet med det nya kartunderlaget är att visa och tillgängliggöra SGUs information över svenska havsområden i Östersjön och Nordsjön.

Kartvisaren består av fyra huvudlager varav tre är: Maringeologi i regional skala (1:500 000), lokal skala (1:100 000) samt detaljerad skala (1:25 000). I dessa ges bland annat information om sedimentets utbredning på havsbotten samt havsbottens uppbyggnad på djupet.
Det fjärde lagret; marina sedimentprover, visar i punktform vart och vad som provtagits inom svenskt territorialhav och svensk ekonomisk zon samt information om organiska miljögifter, metaller och näringsämnen i sediment.

Informationen används för att planera utvecklingen av maritima verksamheter och bedöma och följa upp miljöstatus och naturskydd av våra havsområden. Vidare kan underlagen användas till att följa upp vilka miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter.

Exempel på användningsområden är havsplanering, marint områdesskydd, habitatmodellering, miljöövervakning och miljökonsekvensutredningar (t.ex. gällande muddring och installationer av rör, kablar och fundament på havsbottnen). Det nya verktyget kommer att vara till stor nytta för de många kommuner som nu står inför uppdraget att planera sina kustområden och göra blåa översiktsplaner.

Länk till den nya kartvisaren

Länk till datan i form av WMS-tjänst samt produktbeskrivningar

Vill man ha produkterna i sin helhet går det beställa underlaget via SGUs kundtjänst.