30 september 2015

Utveckling av internationellt samarbete inom gruv- och mineralnäring

Som ett led i Sveriges mineralstrategi har SGU på regeringens uppdrag kartlagt vilka länder utbytet bör fördjupas med inom gruv- och mineralområdet. Inom ramen för uppdraget har också en handlingsplan för utvecklingssamarbete kring gruvfrågor tagits fram.

Arbetet med kartläggningen har tagit avstamp i ett långsiktigt utvecklingsperspektiv, i enlighet med Sveriges politik för global utveckling.

Utgångspunkterna för kartläggningen är bland annat att

  • ekonomisk utveckling och handel ger förutsättningar för fattigdomsbekämpning, demokratisk utveckling och stärkande av mänskliga rättigheter,
  • hållbar användning av mineralresurser för många länder är en viktig framgångsfaktor,
  • utveckling av mineralsektorn ger positiva effekter oavsett vilken utvecklingsnivå sektorn befinner sig på,
  • och för att uppnå önskad positiv effekt krävs att den växande ekonomin administreras på ett ansvarsfullt sätt inom ramen för en rättvis fördelningspolitik. Maktmissbruk, korruption, bristande miljöhänsyn m.m. kan medföra att ett lands mineralresurser förvandlas från tillgång till vad som närmast kan karaktäriseras som en belastning.

SGU har använt ett antal olika kriterier i urvalsprocessen. En grundläggande förutsättning är förstås ett lands mineralpotential. Därutöver vägs faktorer in som vilka som är Sidas samarbetsländer, hur viktigt ett land är som handelspartner för Sverige, vilka länder som är utpekade som prioriterade marknader i regeringens nya exportstrategi, och i vilka länder det finns aktiva svenska företag med anknytning till mineralsektorn. Därutöver tillkommer det intresse som visats från de kontakter vi haft med omvärlden; företrädare för myndigheter, näringsliv och akademi samt så kallade NGOs (non-governmental organisations).

Ladda ner rapporten Utveckling i samarbete

För mer information kontakta Rune Johansson (kontaktuppgifter se under rubrik Kontaktperson)