4 maj 2015

Så mår Sveriges miljö

Var fjärde år görs en fördjupad utvärdering av våra 16 miljökvalitetsmål, fastställda av Sveriges riksdag. I år är det dags igen. SGU har ansvaret för miljömålet Grundvatten av god kvalitet, och vår bedömning är att detta mål inte kommer att uppnås till 2020. Förutsättningarna för att de nås på längre sikt är dock bättre nu än de var vid förra utvärderingen år 2012.

Den förbättrade prognosen beror främst på att vattenförsörjningsplaneringen har kommit igång. Det är positivt att arbetet går framåt i genomförandet av vattenförvaltningen och inom vattenplaneringen, inklusive skydd av grundvattentäkter. Det sker också en successiv, om än långsam, minskning av tillstånd till nya naturgrustäkter.

Bristfälliga data, otillräcklig hänsyn till grundvattenresurser inom samhällsplaneringen (som vid lokalisering av bebyggelse och infrastruktur) och vid tillståndsprövning enligt miljöbalken, liksom i implementering av åtgärder, bidrar till vår bedömning att målet inte kommer att nås.

Vi anser t ex att insamling och analys av uppgifter om grundvattnets kvalitet och kvantitet måste förstärkas avseende:

 1. råvattenkontroll och övervakning som krävs för grundvattenförekomster inom vattenförvaltning
 2. övervakning av övrigt grundvatten, i synnerhet grundvatten som används som dricksvatten samt
 3. bedömning av grundvattnets påverkan på akvatiska och terrestra ekosystem behövs.

Det är generellt mycket svårt att genomföra konkreta fysiska åtgärder för att erhålla bättre grundvattenkvalitet. Insatserna måste främst ske på planerings- och förebyggande nivå. De administrativa styrmedlen finns i stor utsträckning men leder inte till effektiva åtgärder om de inte implementeras tillräckligt väl. De ekonomiska styrmedlen är få och har inte tillräckligt styrande effekt.

Några insatser som bedöms vara mycket viktiga de närmaste åren är följande:

 • Förbättra övervakningen och screeningen av grundvatten

 • Kunskapsspridning om grundvatten

 • Fler och bättre vattenskyddsområden samt uppdaterade vattenskyddsföreskrifter

 • Förbättrad hänsyn till grundvattnet i tillstånd och tillsyn enligt Miljöbalken kapitel 9 och 11

 • Fler material- och vattenförsörjningsplaner samt förbättrad hänsyn till grundvattnet inom samhällsplaneringen

 • Enskild vattenförsörjning – utökad information och stöd för att uppnå bättre dricksvattenkvalitet

 • Kunskapsinhämtning och metodik för bedömning av grundvattenberoende ekosystem

 • Källor – kartläggning och bevarande

 • Förbättrad hänsyn till grundvattnet inom jordbruket respektive skogsbruket

  På Miljömålsportalen hittar du mer information om statusen för miljömålet Grundvatten av god kvalitet

  Har du frågor? Kontakta

  Lars-Ove Lång, projektledare för miljömålsarbetet inom SGU, 031-708 26 60