22 juni 2015

SGU vill ta ett större ansvar inom klimatanpassningsarbetet

SGU har yttrat sig till Miljö- och energidepartementet med synpunkter på SMHIs rapport ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat”. SGU anser att den kompetens som finns och de underlag som SGU tar fram inom grundvatten, jordarter och maringeologi måste tas tillvara på ett bättre sätt.

Regeringen har gett Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), i samverkan med flera andra myndigheter, i uppdrag att följa upp och analysera det arbete som gjorts i klimatanpassningssyfte sedan Klimat- och sårbarhetsutredningen avrapporterades 2007. Utredningen har beskrivit behoven och lämnat förslag på åtgärder för anpassning av olika delar av samhället. Rapporten beskriver hur klimatanpassningsarbetet måste bedrivas långsiktigt, att roller och mandat måste förtydligas samt att samordning mellan olika aktörer behöver  förbättras. 

SGUs förslag till utökat ansvar i klimatanpassningsarbetet

SGU föreslår förändringar i två av utredningens förslag, och framför ytterligare förslag som inte har tagits upp i utredningen men som är viktiga för klimatanpassningsarbetet.

SGUs förslag berör:
• Utökning av miljöövervakning av grundvatten – databas och klimatanpassning
• Förbättrad egenkontroll av råvatten genom styrmedel och föreskrifter
• Obligatoriskt rapporteringskrav av grundvattenanalyser
• Kustzonsplanering och kusterosionsfrågor
• Högupplösta databaser med geologisk information (ändring av befintligt förslag)
• Kartläggning grunda vatten (ändring av befintligt förslag)

Finansiering

SGU anser det önskvärt att inte bara framtagandet av information finansieras utan även förvaltning och tillhandahållande av information genom produkter och tjänster. Vidare anser SGU att den information som tas fram i syfte att användas inom klimatanpassning och som får finansiering bör läggas ut som öppna data. Det kan finnas anledning att göra en sammanställning av samtliga förslag i utredningen, en kostnads- nyttoanalys och prioritering av förslagen. SGU bedömer att våra förslag kan genomföras med en budget på ytterligare 19 miljoner kronor per år för att ta fram underlag som minskar risken för kostsamma och felaktiga prioriteringar och beslut.

SGUs yttrande över rapport om klimatanpassningsarbetet (nytt fönster)

SMHIs rapport "Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat" (nytt fönster)