23 juni 2015

Ny version av kartvisaren Ballast

Kartvisaren Ballast och testkartvisaren Skånestrand har uppdaterats.

Kartvisaren Ballast har utvecklats och data har uppdaterats. Det finns nu tre separata skikt av information om bergkvalitet för de olika användningsområdena väg, betong respektive järnväg. Fler typer av analyser, exempelvis glimmerhalt har lagts till. Information om befintliga täkter är uppdaterad med data från 2014.

Syftet med kartvisaren Ballast är att samla olika typer av information från SGU som har betydelse för planeringen av samhällets ballastförsörjning. Kartvisaren innehåller information om berg av olika kvalitet, naturgrus, morän, grundvattenmagasin, tillståndsgivna täkter, tekniska analyser, glimmerhalt och aktivitetsindex.

Öppna kartvisaren Ballast (nytt fönster)

Testkartvisaren Skånestrand har nu uppdaterats med maringeologiskt kartunderlag längs hela Skånes kust. Kartvisaren innehåller information om det sediment (jordart) som dominerar i den översta metern av havsbottnen, samt de sediment och substrat som förekommer direkt på havsbottenytan från strandlinjen och cirka 1000 meter ut. Dessutom finns nu mer än 300 bilder av havsbotten med beskrivningar tillgängliga i kartvisaren.

Sedan tidigare finns information om:

  • jordartskarta över strandzonen
  • den maringeologiska kartan över ytsediment, från Blekingegränsen till Abbekås på sydkusten
  • foton från kartläggningen, både från stränder och från havsbotten
  • aktiv erosion och hårda erosionsskydd på stränderna
  • strandlinjer från historiska ortofoton
  • havets utbredning vid en havsnivåhöjning på 1 m, 1,5 m, 2 m och 3 m
  • strandklasser för oljesanering

Informationen i kartvisaren kan användas för att göra en bedömning av erosionsförhållanden längs Skånes kust

Öppna testversion av kartvisaren Skånestrand (då testversionen inte finns längre är denna länk borttagen)