25 juni 2015

Ny checklista vid ansökan om grundvattenuttag

SGU har gjort en checklista som ska användas vid ansökan om tillstånd för grundvattenuttag.

Checklistan kan användas som en vägledning för dig som ska göra en ansökan för grundvattenuttag men som också kan vara ett stöd i tillsynsmyndigheternas arbete.

Tillståndspliktig vattenverksamhet

Bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för detta är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken (MB 11 kap 2 §, punkt 2). Uttag av grundvatten från vattentäkter räknas som vattenverksamhet.  Även tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden är vattenverksamhet.

Läs mer på vår webbplats:
Checklista vid ansökan om tillstånd för grundvattenuttag