Januari

 • Nytt verktyg för en hållbar regional materialförsörjning

  För att fasa ut användningen av naturgrus mot alternativa material behövs ett helhetsgrepp på vilka behov och tillgångar som finns på byggnadsmaterial. Mot den bakgrunden har SGU tagit fram en metodbeskrivning för hur regionala materialförsörjningsplaner upprättas.

  30 januari 2015

 • Framtidens gruv och mineral 2015

  I slutet av januari möttes mineralbranschen på Georanges årliga seminarium ”Framtidens Gruv och Mineralindustri” i Stockholm. SGU deltog för första gången både som medarrangör och utställare på seminariet som öppnades av generaldirektör Lena Söderberg.

  29 januari 2015

 • Grundvattennivåer i januari 2015

  I Norrland och västra Svealand har grundvattennivåerna i allmänhet sjunkit sedan december. I resten av Svealand har nivåerna generellt stigit och även i Götaland är nivåerna övervägande stigande.

  28 januari 2015

 • Nya forskningsprojekt stöds av SGU

  SGU delar varje år ut medel som stödjer tillämpad geovetenskaplig forskning. Under 2015 inleds fem nya forskningsprojekt.

  21 januari 2015

 • Ny karta över Sveriges metallgruvor

  Vid årsskiftet 2014/2015 var femton svenska metallgruvor i drift, jämfört med sexton vid förra årsskiftet. Två svenska metallgruvor lades ner under förra året, medan en ”nygammal” gruva tillkom.

  15 januari 2015

 • Metallprisernas utveckling under 2014

  2014 bjöd på en trist utveckling för många metallpriser, där järnmalmspriset råkade värst ut. Undantaget är bly, nickel och aluminium som ökade sitt värde en aning. Läs mer i SGUs metallprisutveckling för januari 2015.

  14 januari 2015

 • SGU ingår i det nyinrättade Miljömålsrådet

  Regeringen har inrättat ett Miljömålsråd för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Miljömålsrådet ska vara en plattform för cheferna vid myndigheter som är strategiskt viktiga för att nå miljömålen. I Miljömålsrådet ingår bland annat SGUs generaldirektör.

  14 januari 2015

 • Stockholmskontoret får ny adress.

  Från 1 februari har SGUs kontor i Stockholm ny adress.

  14 januari 2015

 • Bölesmyren i Jämtland inte lämplig för utvinning av energitorv

  Torven i Bölesmyren och Branaflon i Jämtlands län, där Jämtkraft ansökt om bearbetningskoncession, är lämplig att använda som energitorv. Däremot är Bölesmyren tidigare orörd, och därmed en sannolik kolfälla. I ett remissutlåtande bedömer SGU att den bör bevaras för att långsiktigt bidra till minskade koldioxidutsläpp.

  12 januari 2015

 • Kurs om berg- och grustäkter

  SGU anordnar en kurs om berg- och grustäkter 3 februari 2015. Kursen vänder sig särskilt till täkthandläggare och tillsynspersonal.

  12 januari 2015

 • Gigantiskt undervattensskred söder om Blekinge

  SGU har upptäckt ett gigantiskt undervattenskred 45 kilometer söder om Blekingekusten. Skredet, minst tio kilometer långt och som mest arton meter högt, är det i särklass största som påträffats i Östersjön. Det visar – tvärtemot vad man tidigare trott – att stora undervattensskred kan inträffa utanför Sveriges kust.

  7 januari 2015