Lantmäteriet Översiktskartan

26 februari 2015

SGU anser återigen att Östre mosse är olämplig för utvinning av energitorv

Södra Skogsägarna ekonomisk förening ansökte 2011 om bearbetningskoncession för energitorv på Östre mosse. SGU ansåg då att ansökan borde avstyrkas, dels på grund av att Östre mosse är relativt opåverkad sedan tidigare, och dels för att torvens energivärde bedömdes var för lågt. Ärendet är nu aktuellt igen på grund av överklagande.

Östre mosse ligger på gränsen mellan Vaggeryds och Jönköpings kommuner. Länsstyrelsen i Jönköpings län avslog ansökan 2011, varefter Södra Skogsägarna ekonomisk förening överklagade till regeringen. Regeringen upphävde länsstyrelsens beslut och återremitterade beslutet till länsstyrelsen. SGU anser återigen att bearbetningskoncession bör avstyrkas.

SGU anser att nya torvtäkter ska lokaliseras till torvmarker eller delar av torvmarker som är väsentligt påverkade av dikning eller av tidigare täktverksamhet. Sådana torvmarker fungerar ofta som källor för koldioxid till atmosfären och har dessutom ofta låga naturvärden.

Östre mosse är endast i begränsad omfattning påverkad av dikning eller annan markanvändning. Dessutom bör torven på Östre mosse inte brytas eftersom den har ett lägre energivärde i jämförelse med torv från många andra torvmarker i regionen. Det är nödvändigt att bryta ut en betydligt större volym torv från den här aktuella torvmarken för att erhålla motsvarande energi som kan erhållas från en täkt med torv som har bättre energivärde.

SGU anser att detta inte utgör god hushållning med mark- och vattenområden och att torvbrytning på den aktuella platsen därmed inte är lämpligt ur allmän synpunkt. I regionen finns flera nedlagda strötorvtäkter som är mer lämpliga för lokalisering av torvtäkt.

SGUs yttrande om bearbetningskoncession för energitorv i Östre Mosse (nytt fönster)