Foto av skärning i moränlera överlagrad av svallgrus vid kusten väster om Ystad. Bilden visar på aktiv erosion.

Foto: Jonas Ising, SGU

4 december 2015

Kartvisaren Skånestrand - ny information och erosionsbedömningar

Problemen med stranderosion längs delar av Skånes kust är redan påtagliga. Klimatförändringar antas dessutom leda till en höjd havsytenivå, vilket gör att problemen förvärras. Stora värden hotas, såväl byggnader och anläggningar som värdefulla naturområden.

För att bedöma erosionskänsligheten längs stränderna behövs kunskap om strandzonens geologi och om vilka processer som påverkar stränderna. I Projekt Skånestrand har SGU kartlagt områdena runt Skånes havsstränder, på havsbotten och på land, för att få ett bättre geologiskt underlag för sådana bedömningar. Vi har också gjort en analys av erosionförhållanden runt kusten. Denna baseras bland annat på jordarter i land och hav, sedimentdynamik och terrängförhållanden.

Kartor och erosionsbedömningar finns samlade i Testkartvisaren Skånestrand. Projektets slutrapport kommer i början av 2016.

Testversion av kartvisaren ”Skånestrand" (länken borttagen då testversionen inte längre är i bruk)

Läs mer om Projekt Skånestrand