Skred

Foto: Olof Larsson, SGU.

18 december 2015

Samordnat kartunderlag för ras, skred och erosion

Fem svenska myndigheter har nu samordnat sin information om ras, skred och erosion. Därmed blir det i fortsättningen enklare för Sveriges kommuner att arbeta med sin klimatanpassning.

Fram tills nu har information om ras, skred och erosion hos olika myndigheter ofta byggt på samma information, men skiljt sig åt vad gäller termer, skalor, geografisk täckning och annat.

 – Tack vare det nu genomförda harmoniseringsarbetet blir informationen enhetlig och därmed enklare att tolka och ta del av, säger Lars Rodhe, enhetschef för byggande och infrastruktur på SGU.

Det är Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Lantmäteriet (LM) som ligger bakom arbetet, vilket pågått under 2015.

Inom ramen för projektet har man tagit fram en vägledning som beskriver hur underlagen kan användas och tolkas. Dessutom har en webbaserad kartvisningstjänst för ras, skred och erosion byggts upp där samtliga kartunderlag finns samlade.

Kommuner kan till exempel använda kartunderlagen för att prioritera områden som är i behov av närmare undersökningar. Även centrala myndigheter och företag som söker information om ras, skred eller erosion kan ha nytta av vägledningen.

Läs mer om vägledningen här