16 april 2015

Upptäck vår nya kartvisare ”Grundvattenmagasin”

Kartvisaren ”Grundvattenmagasin” visualiserar Sveriges grundvattenmagasin. Information hämtas från SGUs databas om grundvatten i större magasin längs grusåsar och i sedimentär berggrund.

Syftet med kartvisaren är att visualisera Sveriges grundvattenmagasin baserat på de data som finns vid SGU.

I kartvisaren kan du få uppgifter om ett grundvattenmagasins läge och tekniska data såsom uttagsmöjlighet, grundvattnets strömningsriktning, vattendelare, tillrinningsområden och tätande lager ovanför magasinet.

Det kan finnas flera grundvattenmagasin i olika nivåer. Den översta nivån benämns J1 eller S1 och den eller de underliggande benämns J2, J3, respektive S2, S3. J står för magasin i jordlager och S står för magasin i sedimentär berggrund.

Databasen bakom kartvisaren ”Grundvattenmagasin”

Databasen bakom kartvisaren ”Grundvattenmagasin” innehåller framför allt information om grundvatten i större magasin längs grusåsar och i sedimentär berggrund. Vid kartläggningen bestäms bland annat riktningar för grundvattenströmmar, grundvattendelares lägen och grundvattenmagasinets storlek och uttagsmöjligheter. Vid kartläggning i detaljerad skala bestäms även tillrinningsområden till magasinet, ytvattenkontakter med mera.

Databasen innehåller både översiktlig, regional information (skala 1:250 000) och mer detaljerad, lokal information (skala 1:50 000). Där detaljerad information finns framtagen, har den översiktliga informationen ersatts av den detaljerade informationen. Den regionala informationen har sitt ursprung i SGUs länskartor som finns publicerade i SGUs serie Ah.

Gå till kartvisaren "Grundvattenmagasin" (nytt fönster)