Magdalena Thorsbrink

30 april 2015

SGU anser att arbetet med grundvatten inom vattenförvaltningen går för långsamt

SGU har valt att lämna synpunkter avseende grundvattendelen på vattenmyndigheternas förslag på förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer, men avstår från att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningarna av föreslagna åtgärdsprogram.

Genom stöd och vägledning till vattenmyndigheterna ska SGU bidra till ett hållbart nyttjande av landets naturresurser. I detta ingår att meddela föreskrifter för förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön avseende grundvatten.

Yttrande om förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer

Arbetet med grundvatten inom vattenförvaltningen går framåt men i långsam takt. Många av de synpunkter på genomförandet som SGU förde fram för sex år sedan gäller fortfarande. Bland annat att tillräcklig övervakning inte har införts.

SGU anser att vattenmyndigheterna har en svår uppgift i att genomföra vattenförvaltningen. Detta beror dels på Sveriges hydrogeologiska förutsättningar, som innebär att vi har ett stort antal och till ytan små grundvattenvattenförekomster, och dels på att vattenmyndigheterna haft begränsade resurser och styrmedel till sitt förfogande.

SGU anser att det är positivt att åtgärdsarbetet har tagit ett kliv framåt men att förvaltnings-planerna och åtgärdsprogrammen fortfarande allvarligt avviker från bestämmelserna i vatten-förvaltningsförordningen och ramdirektivet. SGU kommer inte att begära att vattenmyndigheterna låter regeringen pröva förslagen på åtgärdsprogram denna gång.

Brister i kedjan övervakning – miljökvalitetsnormer – åtgärder

  • Övervakningen, som är grunden till arbetet, är mycket bristfällig.
  • Miljökvalitetsnormerna är inte satta enligt SGUs föreskrifter.
  • Åtgärderna återspeglar inte åtgärdsbehovet för den enskilda grundvattenförekomsten och svarar inte mot ett specifikt miljöproblem.

SGUs yttrande om vattenmyndigheternas förslag på förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer (nytt fönster)