Foto: Sune Rurling

29 april 2015

Kvalitet hos råvatten och dricksvatten

Beredning av råvatten påverkar olika parametrar på många olika sätt. Endast ett fåtal parametrar förblir opåverkade av beredningen i vattenverken.

SGU deltog med presentationen "Råvatten- och dricksvattenkvalitet – likheter och skillnader" på den Nationella Dricksvattenkonferensen i Uppsala, 14-15 april. Konferensen arrangerades av Svenskt Vatten.

Presentationen bygger på ett projekt vid SGU, där dricksvattnets kvalitet jämförts med kvaliteten hos råvatten. Projektet syfte var att undersöka om resultat från analyser av dricksvattenprov kan användas där data från råvatten saknas.

Resultat av undersökningen

  • Skillnader och likheter mellan råvatten och dricksvatten kan höja kunskapen om vad som kan förväntas vad gäller råvattnets sammansättning och effekten av olika processer i vattenverket.
  • Flertalet parametrar påverkas av behandling i så stor omfattning att jämförelserna är svåra eller irrelevanta att använda.
  • Platsspecifik information om behandling kan ge en bra vägledning för att bedöma om resultat från dricksvattenprover kan användas.
  • Något överraskande är att dricksvatten från grundvatten, till skillnad från ytvatten, kan innehålla höga halter av mikroorganismer.
  • Fortsatta studier är önskvärda med bland annat användande av beredningsinformation.

 

Läs mer:

"Egenskaper hos vattenalysdata i Vattentäktsarkivet", SGU-rapport 2014:17 (pdf, nytt fönster)