2015

 • Grundvattennivåer i december

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan november stigit med upp till en meter i Götaland, Svealand och längs norrlandskusten. I Norrlands inland har nivåerna sjunkit med 5–60 cm.

  21 december 2015

 • Svensk geolog upptäcker nytt mineral från Afrika

  Ett nytt mineral, grootfonteinit, har upptäckts av en geolog vid SGU, Sveriges geologiska undersökning, i en mineralrik gruva i Namibia.

  21 december 2015

 • Samordnat kartunderlag för ras, skred och erosion

  Fem svenska myndigheter har nu samordnat sin information om ras, skred och erosion. Därmed blir det i fortsättningen enklare för Sveriges kommuner att arbeta med sin klimatanpassning.

  18 december 2015

 • Sveriges mineralstrategi - inbjudan till en nulägesbeskrivning

  Arbetet med uppdragen inom Sveriges mineralstrategi, som antogs i februari 2013, pågår som bäst. Mot den bakgrunden bjuder SGU, på uppdrag av Näringsdepartementet, in till ett seminarium den 20 januari för att presentera flera av de pågående eller nyligen avslutade arbetena.

  17 december 2015

 • Nya funktioner i kartvisaren ”Bergets ålder”

  Nu lanseras en uppdaterad version av kartvisaren ”Bergets ålder”, som visar alla tillgängliga åldersbestämningar av svensk berggrund.

  16 december 2015

 • Bättre statistik behövs för hållbar utveckling

  Byggandet och utvecklingen av Sverige slukar uppskattningsvis 100 miljoner ton bergmaterial per år. Men i statistiken saknas uppgifter om entreprenadberg – bergmaterial från anläggning av vägar, tunnlar och andra byggprojekt. Mot den bakgrunden föreslår SGU olika åtgärder för bättre statistik.

  16 december 2015

 • Riksrevisionens granskning av gruvnäringens utvinningsavfall

  Riksrevisionen har granskat systemet för ekonomisk säkerhet och tillsyn av utvinningsavfall från gruvverksamhet, och har nu kommit med rekommendationer till regeringen i form av en rapport.

  15 december 2015

 • Tinande torvmarker släpper ut metan i atmosfären

  Forskare vid SGU har bidragit till att ta fram en modell som visar hur torvmarker i permafrostområden omvandlas och bryts ner i ett varmare klimat.

  10 december 2015

 • Strålning från bergmaterial

  Alla byggnadsmaterial som innehåller bergråvaror från krossat berg eller från grus, sand eller morän, innehåller också en viss mängd naturligt förekommande radioaktiva ämnen. En ny rapport från SGU ger en kortfattad redogörelse för läget i Sverige idag vad gäller gammastrålning från bergarter och krossat berg.

  7 december 2015

 • Samordning mellan Uppsalas geobibliotek

  SGUs bibliotek överförs från och med årsskiftet till Geobiblioteket vid Uppsala universitet. Samarbetet med Geobiblioteket säkerställer SGUs tillgång till litteratur och forskningsresultat inom det geovetenskapliga området.

  4 december 2015

 • Kartvisaren Skånestrand - ny information och erosionsbedömningar

  Problemen med stranderosion längs delar av Skånes kust är redan påtagliga. Klimatförändringar antas dessutom leda till en höjd havsytenivå, vilket gör att problemen förvärras. Stora värden hotas, såväl byggnader och anläggningar som värdefulla naturområden.

  4 december 2015

 • Metallpriserna i ett historiskt perspektiv

  December månads metallprisbilaga tar en titt på metallpriserna ur ett historiskt perspektiv, från metallprisernas lägsta nivå vid finanskrisen 2008/2009 fram tills idag.

  3 december 2015

 • Havsbottnen närmast Skåne relativt fri från gifter – värre längre ut

  SGU publicerar en ny rapport om havsbottnen utanför Skåne, från Kriegers flak till området sydöst om Ystad. Där beskrivs bland annat bottensedimentens karaktär, innehåll och utbredning, samt den geologiska utvecklingen i området. Informationen kan användas inom många områden för havs- och kustplanering, exempelvis för fiske, miljöbedömningar och byggnation i havet.

  3 december 2015

 • Nya rapporter om havsbottnen utanför Bohuslän

  SGU har kartlagt havsbottnen längs Bohusläns kust och publicerar nu två rapporter om områdets maringeologi. Informationen kan användas för exempelvis havs- och kustplanering, fiske, miljöbedömningar samt byggnation och installation i havet.

  2 december 2015

 • SGU:s arbete med koldioxidlagring

  Mot bakgrund av klimathotet och mötet i Paris, COP 21, arbetar SGU på flera sätt för att minska klimatpåverkan och ta fram planeringsunderlag inför de klimateffekter som följer av ett allt varmare klimat.

  1 december 2015

 • Saneringen i Svärtträsk tar hjälp av vintern

  I SGUs regi pågår efterbehandling av den tidigare gruvan i Svärtträsk. Muddringen av dammen är nu färdig och de akuta miljöriskerna undanröjda. Slammet från dammen som innehåller höga halter metaller avvattnas bättre än väntat och nu kommer vintern att ytterligare effektivisera efterbehandlingen.

  25 november 2015

 • Ny karta visar skredbenägna områden i Sverige

  Genom att koppla ihop information om skredbenägna jordarter med statistik om tidigare skred har SGU tagit fram en karta som visar på sannolikheten för att skred kan inträffa.

  24 november 2015

 • Grundvattennivåer i november

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har i allmänhet sjunkit med 10–30 cm i stora delar av Norrland. Längs fjällkedjan och västra Götaland har nivåerna stigit med upp till 50 cm.

  23 november 2015

 • Dioxinsanering klar i Marieberg

  En av Sveriges största dioxinsaneringar är nu avslutad i Mariebergs gamla sågverk utanför Kramfors. Med SGU som huvudman för efterbehandlingen har nu totalt 52 000 ton förorenade massor ersatts med ofarligt material så att området nu är ofarligt att vistas i.

  19 november 2015

 • Metallpriserna i oktober

  Ädelmetallpriserna steg i början av oktober för att sedan falla kraftigt med cirka tio procent. Prisrörelserna beror till största delen på dollarprisets rörelser.

  10 november 2015

 • Mer geologi i Minecraft

  SGUs mod av det extremt populära spelet Minecraft, BetterGeo, lämnar betastadiet och lanseras nu världen över som ett gratis tillägg till Minecraft på svenska och engelska.

  5 november 2015

 • Grundvattennivåer i oktober 2015

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har i allmänhet sjunkit med ca 10 – 30 cm i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. I mellersta och norra Norrland har nivåerna stigit med upp till 168 cm förutom på någon enstaka plats där nivåerna har sjunkit något. Det är framförallt i fjällkedjan som nivåerna stigit mest.

  28 oktober 2015

 • Samhällsplanering i fokus på Grundvattendagarna 2015

  Under årets grundvattenkonferens, som hölls i Göteborg 13-14 oktober, berättade ett 40-tal föreläsare om allt från vattenplanering, infrastruktur och föroreningar till juridik, modellering och kartläggning.

  23 oktober 2015

 • Ny information i SGUs kartvisare

  Kartvisaren har uppdaterats med ny och användbar information. Bland annat finns det möjlighet att se lantmäteriets nya höjdmodell och separata geofysiska teman.

  22 oktober 2015

 • Sveriges berggrund och grundvatten närmar sig Europa

  SGU går vidare i arbetet med att öka tillgången på offentliga geodata i Sverige och Europa. Nya kostnadsfria tjänster med information om grundvatten och berggrund enligt Inspire-direktivet finns nu tillgängliga.

  21 oktober 2015

 • SGUs svar på miljömyndighetsutredningen (SOU 2015:43)

  Den 12 oktober lämnade SGU in sitt yttrande om miljömyndighetsutredningens olika förslag. Myndigheten ställer sig positiv till några av förslagen men är tveksam till en del andra.

  16 oktober 2015

 • Efterbehandling i fokus på gruvnäringens miljökonferens

  SveMins årliga miljökonferens hölls i år i Uppsala 7-8 oktober med fokus på grundvatten och efterbehandling – två angelägna frågor för varje gruvprojekt, där SGU är miljömålsmyndighet.

  14 oktober 2015

 • Metallpriser relativt oförändrade i september

  Priserna för många metaller i september har först rört sig uppåt för att i slutet av månaden nå samma nivåer som i slutet av augusti. Läs mer om prisutvecklingen i september i SGUs senaste metallprisbilaga.

  7 oktober 2015

 • SGU yttrar sig om Försvarsmaktens slutrapport om PFAS, Uppsala flygplats

  SGU yttrar sig om den slutrapport som Försvarsmakten har tagit fram om Uppsala flygplats och förorening av PFAS. Tidigare användning av brandsläckningsskum vid Uppsala flygflottilj utreds som en möjlig orsak till PFAS-föroreningarna i Uppsalas dricksvatten.

  2 oktober 2015

 • Grundvattennivåer i september 2015

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen fortsätter på många håll i landet att sjunka. Undantagen är områden i västra Götaland samt i Svealand där nivåerna har stigit med 5‒60 cm. I östra och södra Götaland har nivåerna sjunkit 5‒30 cm. I Norrland har nivåerna överlag sjunkit 5‒70 cm, i Västerbottens fjällkedja ännu mer.

  30 september 2015

 • Utveckling av internationellt samarbete inom gruv- och mineralnäring

  Som ett led i Sveriges mineralstrategi har SGU på regeringens uppdrag kartlagt vilka länder utbytet bör fördjupas med inom gruv- och mineralområdet. Inom ramen för uppdraget har också en handlingsplan för utvecklingssamarbete kring gruvfrågor tagits fram.

  30 september 2015

 • Grus, sand och krossberg 2014 – ute nu!

  SGUs årliga sammanställning av ballastproduktionen i Sverige, Grus, sand och krossberg 2014, är nu publicerad. I den framkommer bland annat att leveranser av naturgrus var rekordlågt – 10,7 miljoner ton.

  30 september 2015

 • Vad är den geologiska informationen värd?

  Går det att värdera den nytta samhället har av den geologiska information som SGU och andra tar fram? Eller annorlunda uttryckt – vad är det samhällsekonomiska värdet av geologisk information? I en forskningsstudie vid LTU undersöks både användning och upplevd nytta av geologisk information.

  21 september 2015

 • Program för Grundvattendagarna 2015

  Nu har programmet för Grundvattendagarna 2015 fallit på plats! Vi har förlängt anmälningstiden till 25 september.

  18 september 2015

 • Kartläggning av grundvattenförhållanden på Gotland

  Under vecka 37-38 utförde SGU flyggeofysiska mätningar på Gotland. Mätningarna genomfördes med helikopter med lågt hängande last.

  17 september 2015

 • EU-länders mineralstatistik samlad

  I augusti avslutades EU-projektet Minerals4EU, som bland annat syftade till att sammanställa en gemensam, standardiserad databas för mineralresurser i EU. Sammanställningen har även använts för att publicera en europeisk årsbok för mineralstatistik, Minerals Yearbook.

  16 september 2015

 • Geologins Dag

  Geologi i datorn och geologi i verkligheten.

  14 september 2015

 • Sällsynta metaller i Bergslagens gamla gruvfält

  Förhöjda halter av eftersökta metaller, inklusive de sällsynta jordartsmetallerna – som är starkt efterfrågade inom högteknologi och grön teknik – förekommer i gammalt gruvavfall i Bergslagen. Det visar en studie från Uppsala universitet och SGU som presenterades på Europas största vetenskapliga konferens om malmgeologi.

  7 september 2015

 • Fältarbetet i Barentsprojektet nu slutfört

  SGUs arbete med fältkartläggning av Barentsområdet, som påbörjades under 2012, slutfördes i augusti. I år har 2 800 kvadratkilometer kartlagts och elva rapporter publicerats inom projektet.

  4 september 2015

 • SGU deltar i ett projekt med mål att förbättra vattenkvaliteten i norrbottniska vattendrag

  Kring vissa kustnära vattendrag i Norrbotten finns sura jordar som påverkar miljön i vattnen negativt. Länsstyrelsen i Norrbotten har nyligen påbörjat ett projekt som syftar till att förbättra vattnets kvalitet.

  4 september 2015

 • Stabilt järnmalmspris i augusti

  Järnmalmspriset verkar ha stabiliserats under augusti. Annars så har basmetallerna under samma period fallit, dock med en liten uppgång sista veckan i månaden. Nytt för det senaste numret av Metallprisbilaga är prisöversikter även för platina, uran och olja.

  2 september 2015

 • Workshop om geoturism och geoparker i Riddarhyttan den 22 september

  Detta är ett tillfälle för dig som är intresserad av frågor som rör geoparker och geoturism att träffa andra med samma intresse. Föredrag av Anna Bergengren från Trollfjell Geopark i Norge.

  2 september 2015

 • SGU värnar om grundvattnet vid utbyggnad av Uppsala

  SGU anser att en planerad utbyggnad av området Södra staden i Uppsala riskerar att äventyra vattenkvaliteten i Uppsalaåsen, och därmed Uppsalas vattenförsörjning.

  31 augusti 2015

 • SGU tillstyrker utläggandet av ny internetkabel i Östersjön

  Det finska företaget C-Lion Oy har ansökt om tillstånd, enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, att lägga en undervattenskabel för optisk transport av höghastighetsdata på svensk kontinentalsockel i Östersjön.

  31 augusti 2015

 • Grundvattennivåer i augusti 2015

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan juli sjunkit i stora delar av landet. I Götaland, östra Svealand samt södra Norrland har nivåerna sjunkit med 5-115 cm. I övriga delar av landet har nivåerna stigit med 2-30 cm, utom på enstaka platser i Norrbottens län där nivåerna har sjunkit.

  27 augusti 2015

 • Anmäl abstract till Grundvattendagarna 2015

  Vi har förlängt anmälningstiden för abstract för föredrag och posters till 28 augusti!

  24 augusti 2015

 • Oklart vattenskydd när Uppsala byggs ut

  En kraftig utbyggnad av stadsdelen Ulleråker i Uppsala riskerar att få negativa konsekvenser för grund och ytvattenkvaliteten.

  20 augusti 2015

 • Nu startar flygmätningen inom kvickleraprojektet

  För att minska risken för stora skredolyckor i framtiden behöver man kunna peka ut områden där kvicklera förekommer. Mellan den 17-28 augusti utförs därför geologiska undersökningar med helikopter inom fyra försöksområden; två i Göta älvdalen, ett i norra Bohuslän samt ett i Ångermanälvens dalgång.

  17 augusti 2015

 • SGU startar nytt projekt om hållbar havsplanering

  För att genomföra en hållbar ekosystembaserad havsplanering i Sverige krävs omfattande kunskaps- och planeringsunderlag. Mot den bakgrunden har SGU beviljats ett anslag på 3,5 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) för projektet ”Kartunderlag till stöd för införande av naturskyddsområden och en hållbar havsplanering”.

  14 augusti 2015

 • Hjälp vid ansökan om grus- och bergtäkter

  Nu publicerar vi information som visar vad man bör tänka på vid ansökningsprocessen för täkter. Här finns bland annat checklistor som kan användas som stöd för ansökan om täkt och för myndigheter vid granskning och tillsyn.

  12 augusti 2015

 • Anmälan till SGUs Grundvattendagar 2015

  Vill du anmäla abstract till Grundvattendagarna 2015?

  10 augusti 2015

 • Metallprisernas utveckling under sommaren

  Metallpriserna har fallit under juni-juli. Mest har priset fallit på Nickel med cirka 16 procent samt på silver och bly med cirka 13 procent. Nickelpriset har därmed fallit med runt 30 procent sedan årsskiftet. Läs mer om utvecklingen på metallpriserna i sommar i augustinumret av SGUs metallprisbilaga.

  6 augusti 2015

 • Grundvattennivåer i juli 2015

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har i större delen av landet sjunkit sedan juni månad. I Götaland och Svealand har nivåerna sedan juni överlag sjunkit med 5-50 cm. Nivåerna i Norrland har på de flesta håll sjunkit med upp till 40 cm. Det idoga regnandet i östra delarna av Norrbotten har dock resulterat i svagt stigande nivåer.

  23 juli 2015

 • Bergverksstatistik 2014 – ute nu

  SGUs årliga sammanställning över den svenska gruv- och mineralnäringen, Bergverksstatistik 2014, är nu ute. Där framgår bland annat att antalet kvinnliga arbetare i gruvnäringen var 881 personer 2014, en ökning med 20 procent på ett år.

  13 juli 2015

 • Se SGUs filmer från Almedalen

  För första gången deltog SGU i Almedalen med eget arrangemang! Vi vill tacka alla talare, debattörer, åhörare, besökare och minglare som besökte oss på vårt undersökningsfartyg Ocean Surveyor i Visby hamn. Nu kan du som inte hade möjlighet att delta följa seminarierna via våra filmer.

  10 juli 2015

 • Upplev geologi i sommarsverige!

  Geologi kan bjuda på många upplevelser och Sverige är fullt av spännande och värdefulla naturformationer som bara väntar på ett besök.

  1 juli 2015

 • Barentsprojektet, ny kunskap om norra Sveriges geologi

  Sommarens fältarbete inom Barentsprojektet pågår för fullt.

  1 juli 2015

 • Nu börjar saneringen av Svärtträskgruvan

  År 2014 beviljades Länsstyrelsen Västerbotten 70 miljoner kronor i statsbidrag från Naturvårdsverket och SGU åtog sig rollen som huvudman för saneringen. Nu är åtgärderna i full gång. I den första entreprenaden ska dammen muddras och slammet avvattnas. Ansvarig entreprenör är Sakab.

  1 juli 2015

 • SGU får nytt uppdrag av Sida

  SGU har fått i uppdrag att förbereda och planera för ett internationellt utbildningsprogram kring miljöfrågor kopplat till gruvbranschen. Uppdraget är finansierat av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

  30 juni 2015

 • Möt oss i Almedalen

  SGU kommer i år att finnas i Visby under Almedalsveckan. Alla SGUs evenemang sker på Kajplats 10, där vårt fartyg Ocean Surveyor ligger.

  25 juni 2015

 • Grundvattennivåer juni 2015

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har på de flesta håll i landet sjunkit sedan maj vilket är normalt för årstiden. I Götaland har nivåerna sedan maj överlag sjunkit med 5-50 cm. I Svealand har de i genomsnitt sjunkit med ca 10 cm. Nivåerna i Norrland har på de flesta håll sjunkit med 5-45 cm.

  25 juni 2015

 • Ny checklista vid ansökan om grundvattenuttag

  SGU har gjort en checklista som ska användas vid ansökan om tillstånd för grundvattenuttag.

  25 juni 2015

 • SGU har beslutat om nya kriterier för utpekande av riksintresse för ämnen eller material

  Mark- och vattenområden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa. Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansvarar för att peka ut sådana områden av riksintresse, och har nu beslutat om nya kriterier för detta.

  24 juni 2015

 • Ny rapport om skogsbranden i Västmanland

  I rapporten beskrivs det arbete som så här långt utförts för att etablera ett miljöövervakningsprogram för grundvatten med syfte att följa upp effekterna av den stora skogsbranden i Västmanland under 2014.

  24 juni 2015

 • Sura jordar påverkar många vattendrag negativt

  Längs Norrlandskusten påverkas vattnets kvalitet i vissa vattendrag periodvis av sura sulfatjordar. Vattnet får då lågt pH och höga koncentrationer av skadliga metaller, som aluminium och nickel. Dessa sura jordar bildas då sulfidhaltiga sediment syresätts, vilket oftast sker då grundvattenytan sänks exempelvis i samband med byggnationer eller dikning.

  23 juni 2015

 • Ny version av kartvisaren Ballast

  Kartvisaren Ballast och testkartvisaren Skånestrand har uppdaterats.

  23 juni 2015

 • SGU vill ta ett större ansvar inom klimatanpassningsarbetet

  SGU har yttrat sig till Miljö- och energidepartementet med synpunkter på SMHIs rapport ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat”. SGU anser att den kompetens som finns och de underlag som SGU tar fram inom grundvatten, jordarter och maringeologi måste tas tillvara på ett bättre sätt.

  22 juni 2015

 • Trafikverket, SGI och SGU söker efter kvicklera med hjälp av helikopter

  Nu ska SGI, SGU och Trafikverket leta efter den känsliga kvickleran med hjälp av helikoptermätningar. Nästan alla lerskred i Norge och Sverige som medfört betydande skador har varit kvickleraskred. Ett av de mest förödande skreden i Sverige är det som skedde 1977 i Tuve i Göteborg där nio personer omkom och 436 personer blev hemlösa.

  18 juni 2015

 • SGU i Almedalen 2015

  Jord, berg och vatten är viktiga för hur människor mår och hur vårt samhälle fungerar. Mer hänsyn till de geologiska förutsättningarna innebär bättre hälsa, säkrare boenden, mer ändamålsenlig markanvändning och bättre naturresurshushållning.

  11 juni 2015

 • Metallprisernas utveckling i maj

  Maj månad präglades av ett prisfall på basmetallerna efter den kraftiga prisuppgången under april. Mest för zink och bly, men även för de andra basmetallerna var det en signifikativ sänkning av priserna under månaden. Olika skäl som lagerförändringar, spekulation och sämre prognoser anges som orsak. Ädelmetallerna skvalpade på samma nivå som under våren och järnmalmspriset fortsätter sin långsamma återhämtning.

  11 juni 2015

 • Nytt svenskt malmrekord 2014

  Förra året uppnåddes den hittills högsta malmproduktionen i Sverige. Det var framförallt bas- och ädelmetallerna som står för ökningen, medan järnmalmsproduktionen höll sig kvar på samma nivå som året innan.

  11 juni 2015

 • Testa nya kartvisare om föroreningar i havsmiljön

  SGU lanserar två nya kartvisare om marina sediment och deras innehåll av metaller och näringsämnen samt organiska miljögifter. Kartvisarna är ett stöd för dig som arbetar med planering eller forskning inom havsmiljö.

  9 juni 2015

 • Dricksvattenutredningens delbetänkande

  Dricksvattenutredningen lämnar i detta delbetänkande en uppdaterad analys av klimatförändringarna i Sverige under återstoden av detta sekel, med de risker för dricksvattenförsörjningen som kan förutses.

  1 juni 2015

 • Grundvattennivåer maj 2015

  Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan april stigit med upp till 80 cm i stora delar av landet. Enstaka platser i Norrland och Götaland har sjunkande nivåer. I mellersta och västra Svealand har nivåerna sjunkit 1-20 cm.

  27 maj 2015

 • Ny rapport om sällsynta jordartsmetallers förekomst i Sverige

  EU har ett stort importbehov av metaller som är nödvändiga för att möta samhällsutvecklingen. Ett särskilt intresse har riktats mot sällsynta jordartsmetaller (rare earth elements, REE) eftersom världsproduktionen är koncentrerad till få länder och Kina bedöms stå för huvuddelen av världsproduktionen. Tillgång till sällsynta jordartsmetaller (REE) är en förutsättning för att producera modern energi- och miljöteknik som vindkraft, solceller, lågenergilampor och katalysatorer i bilar.

  24 maj 2015

 • Kartläggning av fiberbankar i Norrland

  Massaindustrin har gett ifrån sig stora mängder träfibrer och processkemikalier som idag ligger på bottnarna i recipienterna dit avloppsvattnet släpptes ut, oftast orenat. De så kallade fiberbankarna och fiberrika sedimenten i Norrland ska nu kartläggas.

  22 maj 2015

 • Samarbete i fokus på intressentdag om marina data

  Förra veckan bjöd SGU och Sjöfartsverket in till dialog med dem som har verksamhet och intressen i våra kust- och havsområden och som använder sjögeografiska eller maringeologiska data.

  22 maj 2015

 • Energitorvproduktion 2014

  Nu finns en rapport där 2014 års energitorvproduktion sammanställts. Den redogör också för koncessionsläget 2014-12-31 och den historiska utvecklingen.

  21 maj 2015

 • Bästa examensarbetet vid SGU 2014

  Varje år belönar vi det bästa examensarbetet som gjorts på SGU under året. I år går priset på 10 000 kronor till Jorunn Falkenhaug för kandidatarbetet "Vattnets kretslopp i området vid Lilla Klåveröd: ett kunskapsprojekt med vatten i fokus".

  20 maj 2015

 • Utvecklingen av metallpriser i april

  Under april månad steg priserna kraftigt, främst på basmetaller. Även vad gäller järnmalm skedde en uppgång av priset som sedan fortsatt in i maj månad.

  13 maj 2015

 • Jordbävningarna i Nepal

  Nepal har på kort tid drabbats av två stora jordbävningar. De är en konsekvens av att den indiska plattan kolliderar med den asiatiska.

  12 maj 2015

 • Mer geologi i Minecraft!

  Ladda ned SGUs geologimod BetterGeo! Vi släpper betaversionen torsdagen den 7 maj, kl. 16.

  6 maj 2015

 • Så mår Sveriges miljö

  Var fjärde år görs en fördjupad utvärdering av våra 16 miljökvalitetsmål, fastställda av Sveriges riksdag. I år är det dags igen. SGU har ansvaret för miljömålet Grundvatten av god kvalitet, och vår bedömning är att detta mål inte kommer att uppnås till 2020. Förutsättningarna för att de nås på längre sikt är dock bättre nu än de var vid förra utvärderingen år 2012.

  4 maj 2015

 • SGU anser att arbetet med grundvatten inom vattenförvaltningen går för långsamt

  SGU har valt att lämna synpunkter avseende grundvattendelen på vattenmyndigheternas förslag på förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer, men avstår från att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningarna av föreslagna åtgärdsprogram.

  30 april 2015

 • Grundvattennivåer april 2015

  Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan mars sjunkit med ca 5-30 cm i Svealand och Götaland. Vissa områden i östra Götaland har dock stigande nivåer. I södra och mellersta Norrland har nivåerna stigit med 20-50 cm men det förekommer observationer kring 100 cm i samband med snösmältningen. Delar av Norrbotten är fortfarande snötäckt vilket resulterar i svagt sjunkande nivåer.

  29 april 2015

 • Kvalitet hos råvatten och dricksvatten

  Beredning av råvatten påverkar olika parametrar på många olika sätt. Endast ett fåtal parametrar förblir opåverkade av beredningen i vattenverken.

  29 april 2015

 • Upptäck vår nya kartvisare ”Grundvattenmagasin”

  Kartvisaren ”Grundvattenmagasin” visualiserar Sveriges grundvattenmagasin. Information hämtas från SGUs databas om grundvatten i större magasin längs grusåsar och i sedimentär berggrund.

  16 april 2015

 • Nu lanseras data från skannade borrkärnor

  Från och med idag går det att beställa de första data från skannade borrkärnor. I och med det finns tillgång till helt nya och unika data för prospektering, forskning och geologisk dokumentation.

  15 april 2015

 • Varför finns det tungmetaller i grundvattnet i närheten av Höör?

  Under våren kommer SGU att kartlägga mark och grundvatten i Maglasäte utanför Höör för att utreda orsaken till de höga halter av bly och kadmium som upptäckts i ett antal dricksvattenbrunnar i trakten.

  15 april 2015

 • Metallpriserna i mars

  Järnmalmspriset var nere på 2005 års prisnivåer i slutet av perioden. De flesta andra metallpriserna har följt samma mönster och legat stilla eller gått ner i början av perioden för att sedan öka, och under sista veckan sjunka något igen. Detta gäller dock inte de sällsynta jordartsmetallerna som har legat stilla. Blypriserna visar också ett annorlunda mönster.

  9 april 2015

 • Anmälan till Grundvattendagarna 2015

  Välkommen att anmäla dig till Grundvattendagarna 2015!

  24 mars 2015

 • Grundvattennivåer mars 2015

  Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan februari sjunkit med som mest en halv meter i stora delar av landet. I södra Norrland och mellersta Svealand samt östra Götaland har dock nivåerna stigit med upp till en halv meter.

  24 mars 2015

 • SkyTEM-undersökningar på Gotland

  SGU utförde under hösten 2013 mätningar med SkyTEM-metoden inom fyra områden på Gotland för att kartlägga geologin i tre dimensioner. Nu visar resultaten att mätmetoden lämpar sig mycket väl för regionala undersökningar av den gotländska geologin.

  24 mars 2015

 • Färre deltog i prospekteringsmässa

  Världens största prospekterings- och gruvevent PDAC (Prospectors and Developers of Canada) Convention genomfördes i Toronto, Kanada 1–4 mars. Från Sverige medverkade företrädare för prospektörer, gruvbolag, akademin, svenska ambassaden i Kanada, Regeringskansliet samt myndigheterna SGU och Business Sweden.

  23 mars 2015

 • Solen aktiv – jordens magnetfält påverkas

  Sen tisdag morgon, den 17 mars 2015, observerades ökad geomagnetisk aktivitet som en följd av ett solutbrott som har skett den 15 mars nära solskivans centrum. I samband med solstormen har norrsken observerats ända ned till centrala Europa.

  18 mars 2015

 • Doktorsavhandling om Pb-Zn sulfidförekomster av Laisvall-typ

  Nicolas Saintilan, Université de Genève, försvarar sin doktorsavhandling om Pb-Zn sulfidförekomster av Laisvall-typ den 19 mars i Geneve. Michael Stephens, SGU, har varit en av handledarna och SGU har delfinansierat avhandlingsarbetet.

  17 mars 2015

 • Försämrade förutsättningar för torvbildning i södra och mellersta Sverige

  SGU har undersökt hur torvmarker i Småland och Uppland förändrats under de senaste hundra åren.

  17 mars 2015

 • Hack for Sweden 2015 avgjort

  Under helgen har Hack for Sweden genomförts. Vinnare av Hack for Sweden Award blev laget bakom tjänsten Varsko. Tjänsten kan genom SMS, mejl eller sociala medier informera den enskilde om nationella olyckor och katastrofer på kommunal- eller länsnivå.

  16 mars 2015

 • Skolklasser ritar geologikartor

  SGU har besökt de fyra skolklasser som deltar i Kartografiska sällskapets karttävling. Här ser du de kartor som inspirerats av SGUs geologilektion i klassrummen.

  16 mars 2015

 • Öppna data Markgeokemi, analysdata - grundämnen i morän

  SGU öppnar ännu en datamängd: markens geokemi som ger information om grundämnens naturliga förekomst och spridning i morän.

  11 mars 2015

 • Åtgärdsportalen - en ny kunskapsbank

  Åtgärdsportalen är en ny webbplats som beskriver möjliga åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden. Den vänder sig till alla som arbetar med sanering av mark och grundvatten och är tänkt att fungera som ett stöd vid val av åtgärd. Förhoppningsvis kan webbplatsen också bidra till ökad kunskap om att det finns många alternativ till en klassisk schaktsanering.

  11 mars 2015

 • Beredning av ansökan om att få undersöka havsbottnen i Östersjön

  SGU tillstyrker att regeringen bör lämna tillstånd för Cinia Oy att undersöka kontinentalsockeln i södra Östersjön. Ansökan avser undersökningar för att kunna lägga ut en armerad fiberoptisk kabel, avsedd för datatrafik, med en ytterdiameter av cirka 5 centimeter.

  11 mars 2015

 • Snart dags för Hack for Sweden

  SGU är en av 20 myndigheter bakom Hack for Sweden. För andra året i rad arrangeras tävlingen. Under 24 timmar öppnas dörrarna för 80 deltagare från hela Sverige som skapar nya appar och tjänster med myndigheters öppna data. SGU bidrar med grundvattendata, miljöövervakningsdata och geokemiska data i öppet och fritt format.

  10 mars 2015

 • Testa kartvisarens nya utskriftsfunktion

  Med den nya funktionen i vår kartvisartjänst kan du skriva ut eller spara en pdf-fil över valfritt område.

  10 mars 2015

 • Metallpriserna i februari

  Under februari har järnmalmspriserna stabiliserats på drygt 60 dollar per ton. Bas-och ädelmetallerna har i stort sett varit oförändrade. En smärre ökning skedde till månadens mitt, därefter föll priserna tillbaka till ungefär samma nivåer som i början av månaden. Det här framgår i SGUs nya metallprisbilaga.

  5 mars 2015

 • Första resultaten från SGUs skanning av borrkärnor

  SGU påbörjade 2014 ett tvåårigt projekt att skanna 200 000 meter borrkärna från Norrbotten och Västerbotten. I projektet ingår fotografering med högupplöst optisk kamera samt avbildning med infraröd teknik (IR-teknik, eng. hyperspectral imaging). Nu publicerar vi de första resultaten från projektet.

  2 mars 2015

 • SGU anser återigen att Östre mosse är olämplig för utvinning av energitorv

  Södra Skogsägarna ekonomisk förening ansökte 2011 om bearbetningskoncession för energitorv på Östre mosse. SGU ansåg då att ansökan borde avstyrkas, dels på grund av att Östre mosse är relativt opåverkad sedan tidigare, och dels för att torvens energivärde bedömdes var för lågt. Ärendet är nu aktuellt igen på grund av överklagande.

  26 februari 2015

 • Grundvattennivåer februari 2015

  I större delen av Sverige har grundvattennivåerna i små magasin i allmänhet sjunkit 0-40 cm sedan januari. Undantaget är fjällkedjan i Jämtlands och Västerbottens län samt östra Svealand och delar av östra Götaland där nivåerna generellt stigit med upp till 40 cm.

  25 februari 2015

 • Ny föreskrift om behörighet att utföra gruvmätning

  SGU har beslutat om ny föreskrift om behörighet att utföra gruvmätning. Gruvkartor av olika slag (gruvkarta, borrhålskarta och slutkarta) ska framställas av en behörig gruvmätare. Föreskriften riktar sig till den som vill ansöka om sådan behörighet.

  24 februari 2015

 • Barentsprojektet ger ny kunskap om norra Sveriges geologi

  SGUs arbete med Barentsprojektet är inne på sitt fjärde år, där större delen av den geofysiska och morängeokemiska insamlingen av data nu är avslutad. Under sommaren 2014 genomfördes mätningar av det elektromagnetiska fältet längs den seismiska profilen som gjordes 2012 mellan Kiruna och Vittangi.

  13 februari 2015

 • Utvecklingen av metallpriserna i januari

  Priset på koppar rasade markant i januari, beroende på både minskad efterfrågan och räntehöjningar i USA. Även priserna på basmetaller rasade i början av månaden, innan de hämtade sig i slutet av månaden.

  4 februari 2015

 • Grundvattenförekomster som öppna data

  SGU öppnar tillgången till ännu en efterfrågad datamängd, Grundvattenförekomster. Vi tillhandahåller nu öppna data som visar områden med goda förutsättningar för grundvattenutvinning.

  4 februari 2015

 • Gruvnäringens omsättning sjönk kraftigt

  Gruvnäringens omsättning minskade med 11 procent från 2012 till 2013. Prisutvecklingen på metaller har varit än sämre för 2014. Speciellt järnmalmspriserna har nästan halverats vilken torde innebära att omsättningen blir ännu lägre 2014 jämfört med 2013.

  4 februari 2015

 • Sveriges metaller – vad kan vi återvinna, vad måste utvinnas?

  Sveriges geologiska undersökning bjuder in till redovisning och diskussion kring det avslutade regerings­uppdraget “Kartläggning och analys av utvinnings- och återvinningspotential för svenska metall- och mineraltillgångar”.

  2 februari 2015

 • Nytt verktyg för en hållbar regional materialförsörjning

  För att fasa ut användningen av naturgrus mot alternativa material behövs ett helhetsgrepp på vilka behov och tillgångar som finns på byggnadsmaterial. Mot den bakgrunden har SGU tagit fram en metodbeskrivning för hur regionala materialförsörjningsplaner upprättas.

  30 januari 2015

 • Framtidens gruv och mineral 2015

  I slutet av januari möttes mineralbranschen på Georanges årliga seminarium ”Framtidens Gruv och Mineralindustri” i Stockholm. SGU deltog för första gången både som medarrangör och utställare på seminariet som öppnades av generaldirektör Lena Söderberg.

  29 januari 2015

 • Grundvattennivåer i januari 2015

  I Norrland och västra Svealand har grundvattennivåerna i allmänhet sjunkit sedan december. I resten av Svealand har nivåerna generellt stigit och även i Götaland är nivåerna övervägande stigande.

  28 januari 2015

 • Nya forskningsprojekt stöds av SGU

  SGU delar varje år ut medel som stödjer tillämpad geovetenskaplig forskning. Under 2015 inleds fem nya forskningsprojekt.

  21 januari 2015

 • Ny karta över Sveriges metallgruvor

  Vid årsskiftet 2014/2015 var femton svenska metallgruvor i drift, jämfört med sexton vid förra årsskiftet. Två svenska metallgruvor lades ner under förra året, medan en ”nygammal” gruva tillkom.

  15 januari 2015

 • Metallprisernas utveckling under 2014

  2014 bjöd på en trist utveckling för många metallpriser, där järnmalmspriset råkade värst ut. Undantaget är bly, nickel och aluminium som ökade sitt värde en aning. Läs mer i SGUs metallprisutveckling för januari 2015.

  14 januari 2015

 • SGU ingår i det nyinrättade Miljömålsrådet

  Regeringen har inrättat ett Miljömålsråd för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Miljömålsrådet ska vara en plattform för cheferna vid myndigheter som är strategiskt viktiga för att nå miljömålen. I Miljömålsrådet ingår bland annat SGUs generaldirektör.

  14 januari 2015

 • Stockholmskontoret får ny adress.

  Från 1 februari har SGUs kontor i Stockholm ny adress.

  14 januari 2015

 • Bölesmyren i Jämtland inte lämplig för utvinning av energitorv

  Torven i Bölesmyren och Branaflon i Jämtlands län, där Jämtkraft ansökt om bearbetningskoncession, är lämplig att använda som energitorv. Däremot är Bölesmyren tidigare orörd, och därmed en sannolik kolfälla. I ett remissutlåtande bedömer SGU att den bör bevaras för att långsiktigt bidra till minskade koldioxidutsläpp.

  12 januari 2015

 • Kurs om berg- och grustäkter

  SGU anordnar en kurs om berg- och grustäkter 3 februari 2015. Kursen vänder sig särskilt till täkthandläggare och tillsynspersonal.

  12 januari 2015

 • Gigantiskt undervattensskred söder om Blekinge

  SGU har upptäckt ett gigantiskt undervattenskred 45 kilometer söder om Blekingekusten. Skredet, minst tio kilometer långt och som mest arton meter högt, är det i särklass största som påträffats i Östersjön. Det visar – tvärtemot vad man tidigare trott – att stora undervattensskred kan inträffa utanför Sveriges kust.

  7 januari 2015