13 oktober 2014

Kartläggning av Kalmarsund klar

SGUs insamling av maringeologisk information i Kalmarsund är nu klar. Projektet har ingått som en del av SGUs systematiska geologiska kartläggning av landets marina kustzon, som i första hand utförs inom befolkningstäta områden och områden av intresse för naturvården.

Projektets syfte är att för Kalmarsund producera digital information avseende havsbottnens uppbyggnad, olika bottenmaterials utbredning och sammansättning, havsbottenytans strukturering samt innehåll av metaller, näringsämnen och organiska miljögifter.

Informationen ska tjäna som underlag för detaljerad planering och för beslut om nyttjande och skydd av de aktuella havsområdena.

Kartläggningen av Kalmarsund ingår som en del av SGU:s systematiska geologiska kartläggning av landets marina kustzon som i första hand sker i befolkningstäta områden och områden av intresse för naturvården.

Verksamheten samordnas med annan statlig marin undersökningsverksamhet inom samordningsgruppen för havsmiljöfrågor (SamHav) under ledning av Naturvårdsverket. Fältarbetet har pågått parallellt med andra projekt under 2010-2014.

Spår av istiden på botten av Kalmarsund. På bilden till vänster visas en rullstensås som slingrar sig fram på botten. En rullstensås är en lång rygg av avrundande stenar, grus och sand som storlekssorterats och avlagrats av isälvar vid avsmältningen av den senaste inlandsisen.