17 november 2014

SGU får utökat ansvar inom havsmiljöförvaltningen

SGU får utökat ansvar inom det nationella miljöövervakningsprogrammet för insamling av data som nyttjas för uppföljning av miljökvalitetsnormer och för bedömning av miljötillståndet i havet.

Arbetet sker i enlighet med Havsmiljödirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG). Det ökade ansvaret innebär att SGU får åtaganden inom två övervakningsprogram istället för ett, det ena inom övervakning av "Farliga ämnen" (Deskriptor 8 i Havsmiljödirektivet) och det andra inom "Övergödning" (Deskriptor 5 i Havsmiljödirektivet).

Läs mer om SGU marina miljöövervakning