Carl-Erik Alnavik, SGU

21 november 2014

Forskning för en renare Östersjö

Nu går starten för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt, TREASURE, för att undersöka sambandet mellan starkt förorenade bottensediment och de höga halterna av miljögifter i näringskedjan vid norra Östersjöns kust. Ett första möte hölls den 13-14 november ombord på SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor.

– Syftet med TREASURE är att ta fram ny kunskap så att saneringen av starkt förorenade sediment, så kallade fiberbankar, ska öka och bidra till att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö uppnås, säger Lovisa Zillén, chef på enheten för maringeologi på SGU.

TREASURE är ett samarbete mellan SGU, Sveriges lantbruksuniversitet, SGI, Stockholms universitet och Lunds universitet under ledning av Uppsala universitet. Bakgrunden till projektet är att halten av miljögifter i havsörnens ägg längs med norra Östersjöns kust plötsligt stigit till liknande nivåer som under 1970-talet, då denna känsliga art nästan utrotades. SGU har i sin marina kartläggning längs Västernorrlands kust identifierat fiberbankar med mycket höga halter av bland annat PCB och DDT, samt tungmetaller så som kvicksilver, bly och kadmium, just samma ämnen som nu har hittats i havsörnens ägg. TREASURE ska undersöka hur dessa miljögifter sprids från fiberbankar till omgivande vattenmiljö och vidare upp i näringskedjan, samt utveckla riskanalyser och rekommendationer för hur sedimenten ska saneras.

Fiberbankarna ligger på grunda och branta kustsluttningar som underlagras av instabila leror, där marina skred och erosionsprocesser sprider miljögifterna till omgivande vattenmiljö. Eftersom landhöjningen vid norrlandskusten är den högsta i landet stiger bankarna långsamt mot havsytan, och problemet med spridning kommer därmed inte att försvinna utan snarare förvärras med tiden.

För tillfället saknas kunskap om bankarnas fysiska och kemiska stabilitet samt metoder för att bedöma olika spridningsvägar. TREASURE kommer därför att utveckla nya metoder för att bedöma risken för spridning av miljögifter längs den svenska kusten och identifiera de områden som är i störst behov av sanering.